กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีส่งเสริมประชาชนพัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่อ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/532675

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์  จัดเวทีส่งเสริมประชาชนพัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่อ

กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดเวทีส่งเสริมประชาชนพัฒนาทักษะรู้เท่าทันสื่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน5 ภูมิภาค ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อและผลิตสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองชุมชน และสังคม “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์”นำโดย รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเปิดเวทีให้นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจได้มีส่วนร่วมกับกิจกรรม ภายใต้แนวคิด “TMF Power Fusionกองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม”โดยมี เกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการอุบลราชธานี พร้อมด้วยดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, นายสมชาย เจริญอำนวยสุข รองประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน,นางสาวลัดดา ตั้งสุภาชัย ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสื่อที่ไม่ปลอดภัยและไม่สร้างสรรค์ และ ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ประธานอนุกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เข้าร่วมงานเมื่อเร็วๆ นี้ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จ.อุบลราชธานี

นายเกริกชัย ผ่องแผ้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีถือว่าเป็นจังหวัดขนาดใหญ่ ถ้าพูดถึงประชากรถือว่าเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ในขณะเดียวกันเป็นศูนย์รวมด้านอินโดจีนฝั่งตะวันออก ฉะนั้นการรับสื่อนอกจากในประเทศแล้ว เรายังรับสื่อจากลาวและกัมพูชาด้วย เพราะฉะนั้นความหลากหลายจะเยอะ ในพื้นที่ทั้งหมด 2,880 หมู่บ้าน ทั้งหมด การรับรู้ผ่านสื่อได้ครอบคลุมทุกช่องทาง ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานีถือเป็นแหล่งรวมวัฒนธรรม ถือเป็นจังหวัดที่วัดมากที่สุดอันดับ 2 ของประเทศ เรามีวัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลาย เราจึงคำนึงการสร้างความปลอดภัยและการมีส่วนร่วมในการสร้างสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ทั้งในจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดรอบข้าง ทั้งนี้ เพื่อจะเก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์สื่อที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปพัฒนาสื่อที่ดีและสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

รศ.ดร.พนา ทองมีอาคม ประธานอนุกรรมการเกี่ยวกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน กล่าวว่า ท่ามกลางเทคโนโลยีการสื่อสารที่มีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดส่งผลให้เกิดความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั่วโลก ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีดังกล่าวก็ส่งผลกระทบต่อการรับสื่อของประชาชนที่จะต้องเสพข้อมูลข่าวสาร ทั้งด้านสาระและบันเทิงอย่างมหาศาลและรวดเร็ว ก่อให้เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของข่าวปลอม (Fake news) การกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์ (Cyberbullying) รวมทั้งการใช้วาจาที่ไม่เหมาะสมในอินเตอร์เนต (Hate speech) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอความรุนแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้ผู้เสพสื่อ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนเกิดการรับรู้ที่ผิดไปจากความเป็นจริง ฉะนั้นผู้เสพสื่อ หรือผู้รับสื่อโดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนจึงจำเป็นต้องมีองค์ความรู้และทักษะในการรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัล เพื่อให้ตนเองมีวิจารณญาณในการรู้เท่าทันสื่อ และนำองค์ความรู้เหล่านั้นไปใช้ในชีวิตประจำวัน ให้พวกเขาสามารถปฏิเสธสื่อที่ไม่ดี และเลือกรับสื่อที่ดี ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ได้

ด้วยเหตุนี้ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จึงพร้อมจะผลักดัน เผยแพร่ความรู้และแนวคิดด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศ และดิจิทัล รวมถึงพร้อมที่จะสนับสนุนผู้ผลิตสื่อที่ดี สื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งทำประโยชน์เพื่อสังคมอย่างแท้จริงดังนั้น โครงการจัดเวทีส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 5 ภูมิภาคในครั้งนี้ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนสังคมสู่การพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและประชาชนในทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิดนิเวศสื่อที่ดี ที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกัน

ดร.ธนกร ศรีสุกใส ผู้จัดการกองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กล่าวทิ้งท้ายว่า ทุกคนมีสื่ออยู่ในมือเราเรียนรู้โลกผ่านสื่อ สื่อก็เสมือนเป็นตัวกลางสัญญะความหมายจากที่หนึ่งไปสู่ที่หนึ่ง แต่ตอนนี้รูปแบบการสื่อสารมันถูกเปลี่ยนไปแล้ว ทุกคนเป็นสื่อได้ ถ่ายรูปและโพสต์ไปได้ในทุกๆ แพลตฟอร์มทันที เราใช้ Facebook มากที่สุดในประเทศไทย แต่เราเป็นคนผลิตสื่อที่ดีหรือไม่? ทุกคนเริ่มไม่แน่ใจใช่ไหมครับ? ในสมัยก่อนเราจะถูกสอนมาว่าเราต้องเรียนรู้เรื่องสื่อกว่าจะออกมาผลิตได้ แต่ทุกวันนี้เราถูกว่ากล่าวจากใครก็ไม่รู้ฉะนั้นสื่อมีผลกระทบต่อชีวิตประจำวันอย่างแท้จริง

ทั้งนี้ เวที TMF Power Fusion กองทุนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์สังคม จะสัญจรต่อเนื่องไปอีก 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 4 วันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี และ ครั้งที่ 5 วันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นได้ที่ https://tmfpowerfusion.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s