ถกรวด2ชม.! เปิดบันทึกข้อตกลงผู้บริหาร ‘สารสาสน์’ พร้อมแก้ปัญหา-คืนค่าเทอม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/521909

ถกรวด2ชม.! เปิดบันทึกข้อตกลงผู้บริหาร‘สารสาสน์’ พร้อมแก้ปัญหา-คืนค่าเทอม

ถกรวด2ชม.! เปิดบันทึกข้อตกลงผู้บริหาร‘สารสาสน์’ พร้อมแก้ปัญหา-คืนค่าเทอม

วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563, 13.04 น.

ถกรวด2ชม.! เปิดบันทึกข้อตกลงผู้บริหาร‘สารสาสน์’ พร้อมแก้ปัญหา-คืนค่าเทอม

30 กันยายน 2563 ที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) , นายกมล รอดคล้าย ที่ปรึกษารมช.ศธ. , นายอรรถพล ตรึกตรอง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) ประชุมหารือกับ นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ก่อตั้งโรงเรียนสารสาสน์ฯ , ดร.สุทธิพงศ์ ยงค์กมล , ดร.สยมพร ทองเนื้อดี , ดร.วริษนันท์ เดชปานประสงค์ , นางสาวบุษรารัตน์ เกิดเพิ่มพูน , ดร.ทนันเดช ยงค์กมล และนางผุสดี เขตสมุทร ศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.)นนทบุรี เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา กรณีพี่เลี้ยงเด็กและครูทำร้ายนักเรียนชั้นอนุบาล 1 รุนแรงเกินกว่าเหตุ โดยใช้เวลาหารือนานกว่า 2 ชั่วโมง

นางกนกวรรณ กล่าวว่า ที่ประชุมได้มีบันทึกข้อตกลง ระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ กับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

1.ในกรณีที่ผู้ปกครองต้องการให้บุตรหลานเรียนต่อในโรงเรียน

1.1 ห้องเรียนที่เกิดเหตุ และห้องเรียนที่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมจาก สภ.ชัยพฤกษ์ ทางโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ พร้อมคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนทุกคนที่อยู่ในห้อง หากผู้ปกครองจ่ายเงินแล้ว โรงเรียนจะดำเนินการคืนให้

1.2 โรงเรียนจะเร่งดำเนินการติดกล้องวงจรปิดมุมต่าง ๆ ให้ครบถ้วนและให้มีจอมอนิเตอร์ขนาดใหญ่ที่ผู้ปกครองสามารถนั่งดูได้ที่โรงอาหาร และหากห้องเรียนใดที่ผู้ปกครองตกลงกันได้ โรงเรียนจะจัดให้มีระบบออนไลน์

1.3 โรงเรียนต้องจัดทำป้ายชื่อครู แสดงภาพถ่าย เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของครูทุกคน หน้าห้องเรียนทุกห้อง และเผยแพร่ในเว็บไซด์ของโรงเรียน

1.4 โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของนักเรียนที่ถูกกระทำหรือได้รับผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุเต็มตามจำนวนที่จ่ายจริง ตามคำรับรองของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

1.5 ให้โรงเรียนจัดให้มีนักจิตวิทยาไว้สำหรับเยียวยานักเรียนที่ได้รับผลกระทบ โดยจะมีการประเมินและส่งผลการประเมินให้กับผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน และได้ทำความร่วมมือกับกรมสุขภาพจิตเพื่อเข้ามาฟื้นฟูและเยียวยาให้กับนักเรียน และครู โดยด่วน

1.6 ให้โรงเรียนอนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถเข้าไปตรวจสอบสุขอนามัย ห้องเรียน ห้องน้ำ ห้องนอน โดยต้องขออนุญาตและแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ธุรการก่อน ทั้งนี้ต้องไม่เป็นการรบกวนกิจกรรมการเรียนการสอนและการใช้ชีวิตของนักเรียน

1.7 ให้โรงเรียนจัดอาหารกลางวันให้นักเรียนตามหลักโภชนาการ โดยจะแจ้งรายการอาหารให้ผู้ปกครองทราบล่วงหน้าเป็นรายสัปดาห์ จัดให้มีบริการอาหารอย่างเพียงพอและทั่วถึง ตลอดทั้งเพิ่มเวลาในการรับประทานอาหารจาก 30 นาที เป็น 40 นาที

1.8 ให้โรงเรียนจัดให้มีการคัดกรองด้านสุขภาพจิต ให้แก่ครูไทยและครูต่างชาติ

1.9 ให้โรงเรียนจัดระบบรถรับ-ส่งนักเรียนให้มีที่นั่งเพียงพอ และให้มีการติดตั้งกล้องเฉพาะตู้ที่นั่งโดยสารเพื่อดูแลความปลอดภัยและเหตุอันไม่สมควรที่จะเกิดระหว่างเดินทาง และรายงานจำนวนเด็กนักเรียนที่ขาด ลา มา สาย ทุกวัน

1.10 โรงเรียนจัดให้มีการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ทุกปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 จัดให้มีการประชุมเริ่มในเดือนตุลาคม 2563

2.กรณีที่ผู้ปกครองประสงค์จะย้ายบุตรหลานไปเรียนต่อที่อื่น

2.1 โรงเรียนพร้อมอำนวยความสะดวกในการจัดทำเอกสารการส่งตัวให้แก่นักเรียนที่ประสงค์จะขอย้ายให้แล้วเสร็จมอบให้ผู้ปกครองภายใน 1 วัน

2.2 โรงเรียนคืนค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ในปีการศึกษา 2563

2.3 โรงเรียนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในทางการแพทย์ทั้งทางร่างกายและทางจิตใจ ของนักเรียนที่ถูกกระทำหรือได้รับผลกระทบในห้องเรียนที่เกิดเหตุเต็มตามจำนวนที่จ่ายจริง ตามคำรับรองของเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข

2.4 ส่วนค่าชดเชยหรือค่าบำรุงขวัญ โรงเรียนจะเร่งดำเนินการให้คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพิจารณาและจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าโดยด่วนต่อไป

3.การเร่งรัดติดตาม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางกนกวรรณ วิลาวัลย์)  ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกับกับติดตามการแก้ปัญหากรณีโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ โดยมีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้แทนกรมสุขภาพจิต กระทรวงสารธารณสุข ผู้แทน สช. นิติกร สำนักงานปลัดกระทรวง ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด เป็นคณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ และจะติดตามอย่างใกล้ชิดในการแก้ปัญหาเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งนักเรียนและผู้ปกครองตามบันทึกข้อตกลงระหว่างโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์กับกระทรวงศึกษาธิการ ณ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน วันที่ 30 กันยายน 2563

“จะติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดในทุกเรื่องที่ผู้ปกครองได้ร้องเรียนมา และจะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและทำให้ดีที่สุดและรวดเร็ว เพื่อให้ผู้ปกครองสบายใจ และในวันนี้ ศธ.จะแจ้งบันทึกข้อตกลงในวันนี้ให้ผู้ปกครองทราบต่อไปด้วย สำหรับการตรวจสอบใบประกอบวิชาชีพของบุคลากรภายในโรงเรียนสารสาสน์ฯ ขณะนี้ทางคุรุสภา ได้ส่งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงลงไปตรวจสอบในโรงเรียนแล้ว หากพบว่ามีความผิดใดก็จะดำเนินการแจ้งความต่อไป” รมช.ศธ.กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s