‘มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง’ เสริมศักยภาพครู พัฒนาความรู้สู่ชุมชน สร้างคนไทยในโลกยุคใหม่ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/521305

ภาพนี้ไม่ได้ระบุแอตทริบิวต์ alt, ชื่อไฟล์ของไฟล์นี้คือ IMG_0002(2).jpg

‘มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง’เสริมศักยภาพครู พัฒนาความรู้สู่ชุมชน สร้างคนไทยในโลกยุคใหม่

วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563, 20.00 น.

27 กันยายน 2563 ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปี พ.ศ. 2563 ภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง เสริมศักยภาพครู พัฒนาความรู้สู่ชุมชน สร้างคนไทยในโลกยุคใหม่”ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง สอดคล้องกับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) ที่ต้องการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันเพื่อพัฒนาจังหวัดด้วยอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งจะมีการบูรณาการการทำงานระดับกลุ่มจังหวัด มีเครือข่ายมหาวิทยาลัย 9 เครือข่ายเป็นตัวขับเคลื่อน หรือ “อว. ส่วนหน้า” เป็นการผสมผสานและทำงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัย ทำให้อาจารย์ นักวิจัย ออกจากห้องเรียนห้องแล็บมาทำงานจริง นำไปสู่การเติมเต็มระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่จะนำสู่การศึกษาตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาครูสู่ผู้เรียนด้วยนวัตกรรม ควบคู่กับการปลูกฝังคุณธรรม การสร้างวินัยพร้อมกับส่งเสริมการเรียนรู้กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและยั่งยืน แก้ปัญหาและยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของแต่ละท้องถิ่น ให้เกิดการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ และให้ความสำคัญกับการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น 

โดยผลงานของการดำเนินงานโครงการฯ ที่มีมากว่า 5 ปี ได้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นำพลังของสถาบันอุดมศึกษา 135 สถาบัน จากเครือข่ายอุดมศึกษาภูมิภาค 9 เครือข่ายเข้าร่วมโครงการฯ ทำงานร่วมกับโรงเรียน 2,371 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ 75 จังหวัด เสริมศักยภาพครู 19,897 คน และพัฒนานักเรียน 225,682 คน

ดร.อรสา ภาววิมล ได้กล่าวถึงแนวคิดการพัฒนากำลังคนคุณภาพในยุค New Normal ที่จะต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านกระบวนการบูรณาการโลกของการศึกษากับโลกของการประกอบอาชีพที่ต้องเน้นสมรรถนะ (Competency: Knowledge, Attitudes, Skills, Values) ซึ่งประกอบด้วย Survival Competency และ Professional Competency เพื่อเตรียมเด็กไทยให้เป็นคนไทยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ทักษะทางวิชาชีพและวิชาชีวิต สามารถดำรงอยู่ได้ทั้งในโลกปัจจุบัน และโลกอนาคต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

การจัดประชุมดังกล่าว นอกจากแสดงผลการดำเนินงานและนิทรรศการในภาพรวมของโครงการฯ ยังมีการนำเสนอสื่อและนวัตกรรมต้นแบบ ที่เป็นผลผลิตจากการดำเนินโครงการ รวมทั้งมีการเสวนาเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 500 คน เป็นผู้แทนจากเครือข่ายอุดมศึกษา 9 ภูมิภาค ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นิสิตนักศึกษาและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s