‘เศรษฐศาสตร์มธ.’ จัดอบรมครูสังคมศึกษา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/521718

‘เศรษฐศาสตร์มธ.’จัดอบรมครูสังคมศึกษา

‘เศรษฐศาสตร์มธ.’จัดอบรมครูสังคมศึกษา

วันพุธ ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37 โดยอบรมระหว่างวันที่ 15-16 ต.ค. 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(ท่าพระจันทร์) และทางออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom

ขั้นตอนการดำเนินการสมัคร 1.ชำระค่าลงทะเบียน แบ่งเป็น 1.1 ค่าลงทะเบียนการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านแพลตฟอร์ม Zoom จำนวนเงิน 750 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ และวุฒิบัตร กับ 1.2 ค่าลงทะเบียนการอบรมผ่านช่องทางการอบรม ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) จำนวนเงิน 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) อัตราค่าลงทะเบียนนี้รวมเอกสารประกอบการอบรม วุฒิบัตร สำหรับอาหารกลางวัน อาหารว่าง เช้า-บ่าย

การชำระค่าธรรมเนียมด้วยวิธีการโอนเงิน ชื่อบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์-วิจัย) เลขที่ 114-207771-5 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด สาขาท่าพระจันทร์ 2.ถ่ายรูปหรือสแกนหลักฐานการชำระเงินเป็นไฟล์ pdf. หรือ jpeg.3.กรอกใบสมัครเข้ารับการอบรมพร้อมแนบหลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนที่ https://bit.ly/3iMmWzxสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 ต.ค. 2563 (หากมีผู้สมัครและชำระเงินครบก่อนกำหนดปิดรับสมัคร ศูนย์ฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัครก่อนกำหนดโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/?action=news-detail&newsid=2969&menu=12&pgmenu=&lang=th&css=style_2014 หรือค้นหาข่าว “ขอเรียนเชิญร่วมโครงการอบรมเศรษฐศาสตร์สำหรับครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาระดับมัธยมศึกษา รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 15-16 ตุลาคม 2563” เพื่อคลิกเข้าไปดูรายละเอียดและสมัครเข้าอบรม บนเว็บไซต์ http://www.econ.tu.ac.th หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หมายเลข 02-2240148-9, 02-6132474

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s