‘เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา’ เนื่องในวันเอดส์โลก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/532710

‘เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา’ เนื่องในวันเอดส์โลก

‘เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา’ เนื่องในวันเอดส์โลก

วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

กว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา การติดเชื้อเอชไอวีนับว่าเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญและส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมในทุกประเทศทั่วโลก วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปี ถูกกำหนดให้เป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) จากรายงานของโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติ (UNAIDS) พบว่า ในปี 2562 มีผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลกสะสม 38 ล้านคนเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ 1.7 ล้านคน และมีผู้เสียชีวิตเนื่องจากเอดส์ 690,000 คน

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมงานเทียนส่องใจเนื่องในวันเอดส์โลก ประจำปี 2563โดยมี ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย, นพ.ปรีชา เปรมปรีรองอธิบดีกรมควบคุมโรค, สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการฝ่ายหารายได้ศูนย์วิจัยโรคเอดส์,ปุยเมฆ-นภสร วีระยุทธวิไล และ แพทริค-ณัฐวรรธ์ ฟิงค์เลอร์ ศิลปินดารา บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ร่วมงาน ณ ห้องประชุม 7A ชั้น 7 ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย

นพ.ปรีชา เปรมปรี รองอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่า “ตามที่ประเทศไทยได้แสดงเจตนารมณ์อย่างมุ่งมั่นที่จะยุติปัญหาเอดส์ภายในปี 2573 โดยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ.2560-2573 มีเป้าหมายหลัก 3 ประการ คือ 1.ลดจำนวนผู้ติดเชื้อเอชไอวีรายใหม่ ให้เหลือปีละไม่เกิน 1,000 ราย 2.ลดการเสียชีวิตในผู้ติดเชื้อเอชไอวีเหลือปีละไม่เกิน 4,000 รายและ 3.ลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติอันเกี่ยวเนื่องจากเอชไอวีและเพศภาวะลงจากเดิมร้อยละ 90 โดยการดำเนินงานเพื่อลดการรังเกียจและการเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับเอชไอวีและเพศภาวะ ยังเป็นความท้าทายในการดำเนินงานของภาพประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรหลัก”

ผลการสำรวจสุขภาพประชาชนในปี 2558 พบว่า ประชาชนมีทัศนคติในการเลือกปฏิบัติต่อผู้อยู่ร่วมกับเชื้อเอชไอวีสูงถึงร้อยละ 58.6 และการสำรวจจากกลุ่มประชากรทั่วไป ผลการสำรวจการตีตราและเลือกปฏิบัติในสถานบริการสุขภาพในผู้ให้บริการและผู้รับบริการ พ.ศ.2560 พบว่าผู้ติดเชื้อมีการตีตราตนเองเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 34.9 เคยถูกเลือกปฏิบัติระหว่างรับบริการสุขภาพ ร้อยละ 11.1 เคยถูกเปิดเผยสถานะและความลับเกี่ยวกับการติดเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 10.2 และเคยถูกแนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์เนื่องจากมีเชื้อเอชไอวี ร้อยละ 2.1 สิ่งเหล่านี้ส่งผลให้ผู้รับบริการเคยตัดสินใจไม่ไปรับบริการที่สถานบริการสุขภาพ ร้อยละ 34.9

นอกจากนี้ ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชคผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า “วันที่ 1 ธันวาคม โครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติได้กำหนดให้เป็นวันเอดส์โลกซึ่งสภากาชาดไทยได้รับนโยบายนี้มาตั้งแต่ต้นโดยจัดกิจกรรมในวันที่ 1 ธันวาคมเป็นประจำทุกปี นับถึงปัจจุบันเป็นเวลา 30 ปีแล้ว ในปี 2563 นี้ สภากาชาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ภาคประชาสังคมที่ทำงานด้านเอดส์ ร่วมกันจัดงานเทียนส่องใจขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องโรคเอดส์ รวมทั้งกระตุ้นเตือนให้ประชาชนมีความตระหนักถึงปัญหาเอดส์ และให้ความสำคัญในการร่วมมือ ป้องกัน แก้ไขปัญหา รวมถึงการไม่เลือกปฏิบัติ และลดการตีตรา ลดการรังเกียจกีดกันผู้ติดเชื้อด้วย”

ปี 2563 สภากาชาดไทยมีการกำหนดแนวคิดการรณรงค์เนื่องในวันเอดส์โลกว่า “เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” สอดรับกับคำขวัญของ UNAIDS หรือโครงการเอดส์แห่งสหประชาชาติว่า “Global solidarity, shared responsibility”ซึ่งหมายความว่า “การสมัครสมาน รวมพลังร่วมรับผิดชอบ” กิจกรรมสำคัญปีนี้ สภากาชาดไทยและภาคีเครือข่ายได้รับพระกรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ โปรดให้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จแทนพระองค์ทรงเปิดงานเทียนส่องใจ ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ทั้งนี้ เชิญชวนประชาชนรับชมการเสวนา พูดคุยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและเหล่าดาราศิลปินในหัวข้อ “เอดส์ อยู่ร่วมกันได้ ไม่ตีตรา” ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. ทาง Facebook Live เพจ The Thai Red Cross Society สอบถามเพิ่มเติมโทร.1664

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s