‘ในหลวง’ ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/521286

'ในหลวง'ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน

‘ในหลวง’ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน

วันอาทิตย์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2563, 15.01 น.

27 กันยายน 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ พระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน ในโอกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ซึ่งตรงกับวันที่ 27 กันยายน 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายกูร์บันกูลี เบียร์ดีมูฮาเมดอฟ ประธานาธิบดีแห่งเติร์กเมนิสถาน กรุงอาชกาบัต ในโกาสวันเอกราชของเติร์กเมนิสถาน ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความเจริญก้าวหน้าของประชาชนและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของเติร์กเมนิสถาน

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไมตรีจิตมิตรภาพอันราบรื่นระหว่างประเทศของเราทั้งสอง กอปรกับความเข้าใจอันดีและความจริงใจต่อกัน จะสร้างเสริมความร่วมมือในกิจการด้านต่าง ๆ ให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาชนทั้งสองฝ่าย

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s