‘วันพระบิดาแห่งฝนหลวง’ เปิดนิทรรศการ ‘9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – ‘วันพระบิดาแห่งฝนหลวง’ เปิดนิทรรศการ ‘9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง’ (naewna.com)

‘วันพระบิดาแห่งฝนหลวง’ เปิดนิทรรศการ  ‘9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง’

‘วันพระบิดาแห่งฝนหลวง’ เปิดนิทรรศการ ‘9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง’

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง”

ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 ในรูปแบบ 4 มิติ (4D Experience)ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริง เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563 แสดงถึงสิ่งสำคัญของกรมฝนหลวงฯ ที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 9 ซึ่งจัดโดยกรมฝนหลวงและการบินเกษตรภายใต้แนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาแห่งความยั่งยืน” นำเสนอนิทรรศการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระราชปณิธานในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆ รวมถึง ตัวอย่างเกษตรกรต้นแบบที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตทำให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงอย่างยั่งยืน

มอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศและระดับภูมิภาค และรางวัลโครงการประกวดภาพจิตรกรรม “ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด”

ภายในงานประกอบไปด้วยนิทรรศการ“9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” การมอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศและระดับภูมิภาค มอบรางวัลโครงการประกวดภาพจิตรกรรม“ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด” การจัดแสดงผลงานที่ได้รับรางวัล นิทรรศการ “9 ใน 9 สิ่งสำคัญสัมพันธ์ฝนหลวง” แสดงถึงสิ่งสำคัญของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่เกิดขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่ 9การถ่ายทอดเรื่องราวฝนหลวงในรูปแบบ 4 มิติ(4D Experience) ด้วยเทคโนโลยีเสมือนจริงเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้  โอกาสนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำผลงานวิจัยภายใต้การดำเนินงานโครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่าง วว. และกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้แก่ โครงการต้นแบบการพัฒนาสารฝนหลวงทางเลือกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวง และโครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ เพื่อการบริหารจัดการสารฝนหลวง พร้อมทั้งผลงานวิจัยและพัฒนาของ วว. ที่สืบสานพระราชปณิธานภายใต้โครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมจัดงานแสดงในครั้งนี้ด้วย ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่ง โดยมี ดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน และทีมนักวิจัย วว.ร่วมให้การต้อนรับและนำเสนอผลงานนิทรรศการของ วว. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี(อาคาร B) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563มอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศและระดับภูมิภาค และรางวัลโครงการประกวดภาพจิตรกรรม “ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด”มอบรางวัลอาสาสมัครฝนหลวงดีเด่นระดับประเทศและระดับภูมิภาค และรางวัลโครงการประกวดภาพจิตรกรรม “ฝนหลวง สืบสาน รักษา ต่อยอด”ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวเปิดงานสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รอง
ผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืนดร.ประทีป วงศ์บัณฑิต รอง ผู้ว่าการวิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s