‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ นำอาสาสมัคร TCP Spirit เรียนรู้ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ผู้หญิง – ‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ นำอาสาสมัคร TCP Spirit เรียนรู้ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน (naewna.com)

‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ นำอาสาสมัคร TCP Spirit  เรียนรู้ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน

‘อเล็กซ์ เรนเดลล์’ นำอาสาสมัคร TCP Spirit เรียนรู้ต้นแบบการจัดการน้ำชุมชนอย่างยั่งยืน

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.

กลุ่มธุรกิจ TCP นำโดย นายสราวุฒิอยู่วิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดกิจกรรม“TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ ชวนก๊วนไปแอ่วกว๊าน Limited” ดึง อเล็กซ์ เรนเดลล์ TCP Spirit Brand Ambassador นำอาสาสมัครคนรุ่นใหม่ เรียนรู้ความสำเร็จการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจาก “บ้านตุ่นโมเดล” ต้นแบบการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านตุ่น ตำบลบ้านตุ่น จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อพ.) และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) หรือ สสน. โดยกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของ “TCP โอบอุ้มลุ่มน้ำไทย” ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน

กิจกรรมครั้งนี้อาสาสมัครคนรุ่นใหม่ได้มีโอกาสเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติในพื้นที่จริงเพื่อที่จะได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ถึงความสำคัญของการจัดการทรัพยากรน้ำ การศึกษาเส้นทางธรรมชาติเพื่อทำความรู้จักกับโครงสร้างของป่าไม้ต้นน้ำ ปัญหาที่เคยเกิดขึ้น การแก้ไขปัญหาและแนวทางแห่งความสำเร็จ การลอกลำเหมือง การทำประปาภูเขา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านท้องถิ่น รวมถึงการปลูกต้นไม้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารและจัดการผืนป่าต้นน้ำ เช่น ต้นไผ่ และหญ้าแฝก

ตัวอย่างการจัดการทรัพยากรน้ำ “บ้านตุ่นโมเดล” นั้นชุมชนบ้านตุ่นมีการกำหนดกฎระเบียบเพื่อจัดสรรน้ำให้ทุกชุมชนมีน้ำใช้เพียงพอ เช่นมีการกำหนดวันปล่อยน้ำ และมีการคณะกรรมการจัดการน้ำทุกหมู่บ้าน โดยการกระจายน้ำแบบบ้านตุ่นโมเดลแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ ต้นน้ำ กลางน้ำและปลายน้ำ โดยต้นน้ำและกลางน้ำจะจ่ายน้ำ 3 วัน และปิดเพื่อสะสมน้ำอีก 10 วัน ในขณะที่ปลายน้ำจะจ่ายน้ำ 4 วัน และทุกปีชาวบ้านทุกคนจะรวมกันขุดลอกลำราง ลำเหมือง และดายหญ้า เตรียมพื้นที่ให้พร้อมสำหรับการรับน้ำ ทำให้ในปีพ.ศ.2559 บ้านตุ่นโมเดล ได้รับเลือกจากมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริแห่งที่ 11 ของประเทศ และเป็นตัวอย่างความสำเร็จการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำขนาดเล็กและแก้มลิง

ทั้งนี้ TCP Spirit เป็นโครงการอาสาสมัครแนวใหม่ ที่มุ่งรวมพลังคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมสู่ความยั่งยืน ต่อยอดมาจากกระทิงแดง สปิริต โดยมี อเล็กซ์ เรนเดลล์ เป็น TCP Spirit Brand Ambassador เคียงข้างอาสาสมัคร TCP Spirit เป็นปีที่ 3 ผ่านกิจกรรมต่างๆ คือ TCP Spirit หมอต้นไม้ สวนลุมพินี อาสาสมัครคนรุ่นใหม่ เรียนรู้ ศึกษา และเข้าใจถึงระบบนิเวศของต้นไม้ใหญ่ในเมือง ที่เกาะกลางสวนลุมพินีกับรุกขกรมืออาชีพ, TCP Spirit หมอต้นไม้ จังหวัดเชียงใหม่ เรียนรู้ประวัติศาสตร์สีเขียวของเมืองเชียงใหม่ ที่ยาวนานนับร้อยปีทั้งเรื่องความเก่าแก่ของต้นไม้เมืองเหนือ วัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของเชียงใหม่, TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ จังหวัดน่าน ทำความเข้าใจปัญหาลุ่มน้ำและเรียนรู้วิธีการเก็บน้ำด้วยตนเอง ที่หน่วยจัดการต้นน้ำสบสายและชุมชนต้นน้ำน่าน ในอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน, TCP Spirit พยาบาลลุ่มน้ำ ชวนก๊วนไปแอ่วกว๊าน Limited อาสาสมัครคนรุ่นใหม่เรียนรู้ความสำเร็จในการบริหารและจัดการทรัพยากรน้ำจาก “บ้านตุ่นโมเดล” ต้นแบบการจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ ชุมชนบ้านตุ่น ตำบลบ้านตุ่น จังหวัดพะเยา พื้นที่ที่มีแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s