สร้างนักศึกษา กศบท.ให้เป็น ‘วิศวกรสังคม’ มรส.ตั้งเป้าเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – สร้างนักศึกษา กศบท.ให้เป็น‘วิศวกรสังคม’มรส.ตั้งเป้าเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (naewna.com)

สร้างนักศึกษา กศบท.ให้เป็น‘วิศวกรสังคม’มรส.ตั้งเป้าเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สร้างนักศึกษา กศบท.ให้เป็น‘วิศวกรสังคม’มรส.ตั้งเป้าเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.22 น.

ผศ.ดร.เสน่ห์ บุญกำเนิด รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) เปิดเผยถึง นักศึกษาในโครงการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือ กศบท.ว่า นศ.ในโครงการนี้จะใช้เวลาเรียนเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ โดยมีมาตรฐานการศึกษาเหมือนกันกับนักศึกษาภาคปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยมีทรัพยากรที่สนองการเรียนรู้ของนักศึกษาได้เป็นอย่างดีสิ่งสำคัญที่ต้องยึดถือคือระเบียบวินัยในการดำรงตนในระบบมหาวิทยาลัย ต้องมีระเบียบวินัยที่เป็นรูปธรรม นักศึกษาต้องช่วยตนเองในการสร้างวินัยในการเรียนและทำกิจกรรมให้ครบ ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีเป้าหมายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นองค์กรที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่น ด้วยการสร้าง “วิศวกรสังคม” โดยอาศัยศักยภาพของนักศึกษา และ มรส.จะเป็นตัวช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้ได้รับประโยชน์สูงสุด

จากการเรียนการทำกิจกรรมจากการตักตวงองค์ความรู้จากทรัพยากรทุกส่วนที่มหาวิทยาลัยมีอยู่ดร.พลกฤต แสงอาวุธ รองอธิการบดี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ เปิดเผยเพิ่มเติมให้ทราบว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มีนโยบายหลักในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการบูรณาการ ผสานองค์ความรู้สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เน้นการสร้างคนให้เป็น “วิศวกรสังคม”โดยมีคุณลักษณะที่สำคัญ4 ประการ คือ 1) การมีทักษะการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย 2) มีทักษะในการสื่อสาร สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา 3) มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่นปราศจากข้อขัดแย้ง ระดมสรรพกำลัง ทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา 4) มีทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อสังคม โดยมีแผนการขับเคลื่อนให้บุคลากร นักศึกษาลงพื้นที่เป็นวิศวกรสังคมอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้นักศึกษา กศบท.รุ่นปีการศึกษา 2563 ได้ทำพิธีปฐมนิเทศ เสร็จสิ้นไปแล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s