‘เสมา 3’ ตั้งโต๊ะรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง ลุยจัดการศึกษาเอกชน ‘ระยอง ชลบุรี จันทบุรี’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

ในประเทศ – ‘เสมา 3’ตั้งโต๊ะรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง ลุยจัดการศึกษาเอกชน‘ระยอง ชลบุรี จันทบุรี’ (naewna.com)

‘เสมา 3’ตั้งโต๊ะรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง ลุยจัดการศึกษาเอกชน‘ระยอง ชลบุรี จันทบุรี’

‘เสมา 3’ตั้งโต๊ะรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง ลุยจัดการศึกษาเอกชน‘ระยอง ชลบุรี จันทบุรี’

วันจันทร์ ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563, 15.20 น.

‘เสมา 3’ตั้งโต๊ะรับฟังความคิดเห็นผู้ปกครอง ลุยจัดการศึกษาเอกชน‘ระยอง ชลบุรี จันทบุรี’

5 ตุลาคม 2563 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนต่อการจัดการศึกษาเอกชน โดยมีผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเอกชน และข้าราชการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ซึ่งดูแลโรงเรียนเอกชนในจังหวัดระยอง ชลบุรี และจันทบุรี เข้าร่วมกว่า  150 คน ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง

นางกนกวรรณ กล่าวว่า การเปิดเวทีในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองนักเรียนในการนำไปประกอบการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาเอกชน และสร้างมาตรการในการคุ้มครองผู้บริโภคบนพื้นฐานที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพ มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนเอกชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบการจัดการศึกษาเอกชนให้แก่ นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป

สำหรับความคิดเห็นที่ผู้ปกครองได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น และเสนอแนะนั้น มีหลายมิติ อาทิ ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ 1. จัดให้มีระบบการแนะแนวและให้คำปรึกษาหลากหลายช่องทาง โดยพัฒนาครูแนะแนว เพื่อให้คำปรึกษากับนักเรียนและผู้ปกครอง โดยเฉพาะเด็กปฐมวัย

2. ระบบการศึกษาในปัจจุบันจะไม่ได้มุ่งเน้นด้านประวัติศาสตร์ ศีลธรรม จริยธรรม พระพุทธศาสนา ขอให้โรงเรียนพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  ให้ทันสมัย และมีความหลากหลายมากขึ้น 3. ขอให้โรงเรียนเอกชนทั้งในระบบและนอกระบบผ่านการรับรองจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อรับรองคุณภาพและมาตรฐานของโรงเรียน 

ด้านครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษา โดยขอให้มีกระบวนการคัดเลือกครูผู้สอน และบุคลากรทางการศึกษาที่มีคุณภาพ การตรวจสอบการบรรจุครูโรงเรียนเอกชนให้มีวุฒิการศึกษาและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ด้านการบริหารจัดการ ความสะอาด สุขอนามัย ความปลอดภัย ได้แก่ 1. การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ขอให้โรงเรียนจัดห้องเรียนตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขแบบเว้นระยะห่าง เคร่งครัดในการใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด 2. ขอให้ดูแลการจัดหา/จัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนให้มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ

3. หน่วยงานของรัฐควรเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกับโรงเรียน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าว และปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 4. การจัดการเรื่องความปลอดภัยภายในโรงเรียนเอกชน เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิดแบบ real-time ให้ผู้ปกครองตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียน โดยกำหนดเป็นมาตรฐานให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติ

5. มีช่องทางในการสื่อสาร ร้องเรียนระหว่างผู้บริหารโรงเรียน ครู และผู้ปกครองที่สะดวกและรวดเร็ว 6. ขอให้มีการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองทั่วประเทศ และมีทีมงานของกระทรวงศึกษาธิการเข้าไปร่วมรับฟังปัญหา และหาแนวทางแก้ไข

 “ข้อมูลเหล่านี้ ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก เราจะได้นำไปปรับปรุง หาทางป้องกันเหตุต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยจะต้องได้รับความร่วมมือหลายภาคส่วน ทุกหน่วยต้องร่วมมือกัน และต้องทำอย่างจริงจัง และขอขอบคุณ พ่อแม่ผู้ปกครองที่มาในวันนี้ ที่มาร่วมกันแชร์ความคิด และการเสนอแนะข้อมูลต่างๆ ตนรับไว้ทุกข้อ และจะนำไปหารือ เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป” นางกนกวรรณ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s