มอบรางวัลดีเด่นด้านการวิจัย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/542119

มอบรางวัลดีเด่นด้านการวิจัย

มอบรางวัลดีเด่นด้านการวิจัย

วันพฤหัสบดี ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563, 06.00 น.

           เมื่อเร็วๆนี้   ผศ.ดร.ทนพ.ยุทธนา หมั่นดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์    มอบใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลแก่บุคลากดีเด่นด้านการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการ “โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสู่การตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปี 2563 เพื่อสนับสนุนตัวชี้วัดหลัก (Super KPI) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม” โดยมีบุคลากรที่ได้รับรางวัลจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ ผศ.ดร.ทนพ.สิทธิชัย ปัญญาใส ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ที่มีจำนวนผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติสูงสุด โดยมีจำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติมากถึง 8 หัวเรื่อง และ ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน ที่ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่นด้านการวิจัย ที่มีผลรวมค่า Impact Factor ของงานตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติสูงสุด จากผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติในควอไทล์ที่ 1-2 จำนวน 4 หัวเรื่อง โดยการมอบรางวัลในโครงการดังกล่าวเป็นการแสดงความยินดีในความทุ่มเททำวิจัยด้วยวิริยะอุตสาหะ สามารถนำมาเป็นแบบอย่างด้านการวิจัย และยกระดับการวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์สู่ความเป็นสากล   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s