‘ศิลปะ’ สร้างการเรียนรู้ที่สำคัญต่อเด็กปฐมวัย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544005

‘ศิลปะ’ สร้างการเรียนรู้ที่สำคัญต่อเด็กปฐมวัย

‘ศิลปะ’ สร้างการเรียนรู้ที่สำคัญต่อเด็กปฐมวัย

วันเสาร์ ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

“ศิลปะ” เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของเด็กในวัยปฐมวัย เพราะประสบการณ์ทางศิลปะนั้น ไม่เพียงส่งเสริมการริเริ่มสร้างสรรค์ แต่ยังช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของเด็กในลักษณะบูรณาการ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าการสร้างประสบการณ์และจัดกิจกรรมในลักษณะนี้ มีคุณค่าและเอื้อต่อเด็กมากที่สุด โดยประสบการณ์ศิลปะส่งเสริมพัฒนาการและทักษะของเด็ก ดังนี้ พัฒนาการทางด้านร่างกาย : ช่วยพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่และกล้ามเนื้อมัดเล็ก และพัฒนาประสาทสัมพันธ์ระหว่างตากับมือ, พัฒนาการทางด้านสังคม : มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้จากกันและกัน (cooperative learning) แลกเปลี่ยนและยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักแบ่งปัน, พัฒนาการทางด้านอารมณ์-จิตใจ : สร้างความเชื่อมั่นในตนเอง (confidence) เห็นคุณค่าและภูมิใจในตนเอง (self- esteem) มีความคิดดีและชื่นชมในผลงานของผู้อื่น สร้างวินัยและความรับผิดชอบต่อผลงานของตัวเอง, พัฒนาการทางด้านสติปัญญา : มีความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ รู้จักคิด สังเกตและเปรียบเทียบ ใช้สัญลักษณ์แทนวัตถุหรือประสบการณ์ในการสื่อความหมาย

ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า เพราะเราเชื่อเสมอว่า จินตนาการของเด็กในช่วงปฐมวัยเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อพัฒนาพวกเขาให้เติบโตอย่างสมบูรณ์ กิจกรรมการใช้ดอกไม้แทนพู่กัน ทำให้ได้เห็นว่า เด็กๆ มีจินตนาการที่แตกต่างกัน และยังสามารถเล่าเรื่องราวของภาพวาดนั้นได้ด้วยตนเองอีกด้วย แม้วันนี้เด็กๆ จะเลอะไปบ้าง แต่ยิ่งเลอะก็ยิ่งเยอะประสบการณ์ค่ะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s