‘องคมนตรี’ เป็นประธานสอบชิงทุน ‘พระองค์ภาฯ’ ศึกษาต่อ ‘ม.คอร์เนล’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544020

'องคมนตรี'เป็นประธานสอบชิงทุน'พระองค์ภาฯ' ศึกษาต่อ'ม.คอร์เนล'

‘องคมนตรี’เป็นประธานสอบชิงทุน’พระองค์ภาฯ’ ศึกษาต่อ’ม.คอร์เนล’

วันศุกร์ ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564, 18.13 น.

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 ที่ห้องประชุมมหาวชิราวุธ เนติบัณฑิตยสภา ถ.กาญจนาภิเษก ศาสตราจารย์พิเศษ อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี เป็นประธานในการสอบคัดเลือกผู้สมัครได้รับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมายประจำปี 2563 โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เกียรติขจร วัจนะสวัสดิ์ , ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรนิติ หะวานนท์ , ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ และคณาจารย์เป็นกรรมการ มีผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพียง 2 คน

ทั้งนี้ กองทุนพัชรกิติยาภา เป็นกองทุนที่เนติบัณฑิตยสภาตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 เนื่องจากพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระนามในขณะนั้น ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยคอร์เนล ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี 2545 และปี 2548 ตามลำดับ ขณะที่ทรงศึกษาทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ทางกฎหมาย เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระจริยวัตรในขณะที่พระองค์ทรงศึกษาอยู่ และเพื่อเป็นพระเกียรติแด่พระองค์ เนติบัณฑิตยสภาจึงร่วมกับมหาวิทยาลัยคอร์เนลจึงเห็นตรงกัน ตั้งกองทุนในนามพระองค์และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามของพระองค์เป็นชื่อกองทุน และเริ่มให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไปเรียนต่อระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยคอร์เนล มาแล้วจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

สำหรับคุณสมบัติของผู้รับทุนจะต้องจบการศึกษากฎหมายได้เกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่าเกรด 3 หรือร้อยละ 70 ต้องสอบไล่ได้ความได้ใช้ความรู้เป็นเนติบัณฑิต สอบ TOEFL ได้คะแนนไม่ต่ำกว่า 580 คะแนนเป็นต้น

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s