ตะลอนเที่ยว : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกแห่งสยาม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544179

ตะลอนเที่ยว : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ  สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกแห่งสยาม

ตะลอนเที่ยว : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์แรกแห่งสยาม

วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สยามประเทศมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชพระองค์แรก ทรงพระนามว่าสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ(แปลว่า มงกุฎเพชรใหญ่) พระราชสมภพเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2421 เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2437 พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชสมภพแต่สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า หรือสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) 

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสถาปนาสมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ขึ้นเป็นมกุฎราชกุมาร ดำรงตำแหน่งองค์รัชทายาท โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีมหาพิไชยมงคลลงสรงสนานเฉลิมพระปรมาภิไธยว่าสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ขึ้นเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ.2429 ทรงมีพระนามตามจารึกสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ อดิศวรมหาจุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรบรมมกุฎนเรนทรสูริย์ขัตติยสันตติวงษ อุกฤษฐพงษวโรภโตสุชาตธัญญลักษณวิลาศวิบุลยสวัสดิ์ ศิริวัฒนวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของสยามในยุคกรุงรัตนโกสินทร์ที่มีการสถาปนาตำแหน่งนี้ ซึ่งเป็นการสถาปนาขึ้นแทนตำแหน่งพระมหาอุปราช กรมพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) หลังจากทรงรับการสถาปนาแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระองค์เสด็จออกรับแขกเมือง และทรงออกรับฎีกาของราษฎรแทนพระองค์ และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เสด็จเป็นผู้แทนพระองค์ในงานต่างๆ อยู่เป็นนิจ 

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถด้านพระราชนิพนธ์นิทานภาษาอังกฤษ โดยบทพระราชนิพนธ์ถูกเชิญไปตีพิมพ์ในหนังสือ Little Folks ที่เกาะสิงคโปร์ และทรงได้รับรางวัล 

ทุกปีในวันที่ 4 มกราคม คุณยศ เอื้อชูเกียรติ และดร.นฎาประไพ สุจริตกุล ได้ทำหน้าที่ประธานจัดการพิธีบำเพ็ญพระกุศล เพื่ออุทิศถวายแด่ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ของพระองค์ท่าน ในเขตวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหารเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อแผ่นดินไทย 

สำหรับคุณผู้อ่านที่มีความประสงค์จะเข้าไปกราบถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ สยามมกุฎราชกุมาร สามารถไปได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 17.00 น. พระราชานุสาวรีย์ประดิษฐานอยู่ด้านหลังตึกหอสมุดพระวชิรญาณ (ตึกแดง) 

วันหน้าในอนาคตอันใกล้ เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านพ้นไปจากประเทศไทยแล้ว Mr.Flower จะนำคุณไปเที่ยวชมโบราณสถานสำคัญในเขตเกาะรัตนโกสินทร์ หากคุณสนใจร่วมทริปศึกษาประวัติศาสตร์ โปรดติดต่อที่หมายเลข 091-7233615   

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s