หนังสือเด่น : การให้เพื่อความยั่งยืน ธุรกิจหรือการปกครองไม่แตกต่างกัน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544169

หนังสือเด่น : ‘การให้เพื่อความยั่งยืน  ธุรกิจหรือการปกครองไม่แตกต่างกัน

หนังสือเด่น : ‘การให้เพื่อความยั่งยืน ธุรกิจหรือการปกครองไม่แตกต่างกัน

วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

พฤติกรรมอย่างหนึ่งของรัฐบาลชุดนี้ที่เราเห็นกันอย่างหนาตาคือ “การให้” ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินเพื่อนำเอาไปจับจ่ายซื้อของ การให้เงินเพื่อนำเอาไปท่องเที่ยว การให้เครื่องมือเพื่อเอาไปทำมาหากิน แม้กระทั่งการให้โอกาสเพื่อการอยู่รอดในช่วงวิกฤติของสังคม

การให้ เป็นนามธรรม ที่นำไปบูรณาการเข้ากับการปฏิบัติการ เพื่อสร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นกับตัวบุคคล หรือสังคมเพื่อการอยู่รอด ตลอดจนถึงเป็นการสร้างเสริมศักยภาพด้านการเรียนรู้ของผู้รับและสังคมในภาพรวมของการให้ อันจะนำไปสู่การสร้างมนุษย์ที่มีคุณค่าและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

หนังสือ “กลยุทธ์การให้เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน” เป็นผลงานที่เกิดการวิจัย ของ “พัชรินทร์ สิรสุนทร” ได้เรียบเรียงขึ้นโดยเน้นประเด็นไปที่องค์กรภาคธุรกิจเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งแม้เนื้อหาจะจำเพาะลงไปในภาคธุรกิจ แต่เมื่ออ่านจนจบแล้วจะพบว่า ไม่ว่าจะเป็นการให้เพื่อการพัฒนาธุรกิจหรือการให้ (ของรัฐบาล) เพื่อความยั่งยืน มั่นคงของสังคม ไม่แตกต่างกันเลยในเป้าหมายที่วางอยู่ข้างหน้า

ในหนังสือเล่มนี้ ประกอบด้วยสาระสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่หนึ่ง ความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ ด้านการทำธุรกิจแบบหวังกำไรมาสู่ธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ส่วนที่สอง การให้ที่ยั่งยืน ประกอบด้วยความรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน การให้เชิงกลยุทธ์ความหมาย องค์ประกอบ ส่วนที่สาม กล่าวถึงการยกระดับการให้ เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมในวงกว้าง ซึ่งอยู่ในรูปแบบของการให้ความคิด และส่วนที่สี่ เป็นการนำเสนอกรณีศึกษา บทสรุป และข้อเสนอแนะ

สิ่งที่การให้ ไม่ว่าจะเป็นในภาคส่วนของการปกครองหรือฝ่ายรัฐบาล และของภาคธุรกิจเพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน นับเป็นการบูรณาการที่มีลักษณะข้ามศาสตร์ อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ เกิดการทบทวนระบบและวิธีการเรียนรู้ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ให้เกิดเป็นความคิด ที่บ่มเพาะความตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ และการอยู่ร่วมกันในสังคมที่แตกต่างอย่างให้เกียรติและเท่าเทียม เพราะฉะนั้น การให้จึงเป็นสิ่งที่ดี ไม่ว่าจะมองในด้านใดก็ตาม

หนังสือ “กลยุทธ์การให้เพื่อการพัฒนาองค์กรธุรกิจอย่างยั่งยืน” แม้จะเป็นหนังสือในแนววิชาการ แต่หากเราอ่านแล้วนำมาเชื่อมโยงกับภาคการปกครองที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมการให้อยู่ในเวลานี้ ทำให้มองเห็นอะไรหลายอย่าง ที่บ่งบอกให้รู้ว่า วันนี้ ภาคสังคมได้รับการให้จากภาครัฐ เป็นการให้ที่เกิดจากการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ เป็นการให้เพื่อการอยู่รอดของภาครัฐเพื่อครอบครองอำนาจต่อไปอย่างยั่งยืน

การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ในระดับมหาภาค

“การจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ” เขียนโดย “สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์” ราคา 320 บาท จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเนื้อหาเกี่ยวกับการถ่ายทอดลักษณะการจัดการทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติ การจัดการข้ามวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เชิงเปรียบเทียบ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับทฤษฎีและการประยุกต์ใช้ ได้รับประโยชน์จากประเด็นการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศอย่างแท้จริง นอกจากนี้ยังได้อธิบายความเชื่อมโยงแนวคิดการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศในสภาพแวดล้อมระดับมหาภาค ระดับบริษัท และระดับจุลภาค ได้อย่างสมบูรณ์ ทำให้เกิดการวิเคราะห์แผนเชิงกลยุทธ์ด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศได้อย่างชัดเจน พร้อมสอดแทรกกรณีศึกษา ประเด็นงานวิจัยในทุกบท

อย่าปฏิเสธความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องรับมือกับเรื่องร้ายที่อาจเกิดขึ้นให้ได้

หนังสือ “เส้นทางไต่ฝัน : The Ride of a Lifetime” เขียนโดย “Robert Iger” แปลเป็นไทยโดย “พรรณผกา รุ่งเรือง” เป็นหนังสือที่นำมาใช้เป็นแนวทางเพื่อช่วยให้เราดูแลรักษาสิ่งที่ดีอยู่แล้วและรับมือกับเรื่องร้ายที่อาจเกิดขึ้นได้ เขียนจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เรียนรู้มา เป็นข้อคิดที่ใช้ได้อย่างเป็นสากล ไม่ว่าจะเป็นความกล้าเสี่ยงและการหมั่นคิดสร้างสรรค์ การสร้างวัฒนธรรมแห่งความไว้วางใจกัน การปลูกฝังความอยากเรียนรู้และคอยเป็นแรงบันดาลใจให้แก่คนรอบข้าง การอ้าแขนรับความเปลี่ยนแปลงแทนที่จะคอยปฏิเสธมัน และการทำงานในโลกใบนี้ด้วยความซื่อสัตย์อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีเสมอ

แนะนำประเทศฮังการีในรูปแบบการ์ตูน สำหรับเด็กในรูปแบบการ์ตูนสี่สีผจญภัย

“คุกกี้รัน เล่มที่ 25” ตอนผจญภัยในบูดาเปสต์ เป็นหนังสือการ์ตูนสำหรับเด็กที่ แนะนำเมืองบูดาเปสต์ให้เด็กๆรู้จักด้วยรูปแบบหนังสือการ์ตูนที่เป็นนิยายผจญภัย ซึ่งกล่าวถึงคุกกี้รัน ที่ต้องไปเจอกับ มังกรน้ำแข็ง ที่หวังจะพ่นความเย็นเข้าใส่คุกกี้รัน ให้กลายเป็นน้ำแข็ง ซึ่งเขาจะเอาตัวรอดอย่างไร นอกจากนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงไปถึงการช่วงชิงอำนาจแห่งอาณาจักรเพื่อคืนให้กับเจ้าของที่ถูกต้องตามธรรมเนียมโบราณ แต่พวกเขาจะทำได้สำเร็จหรือไม่ การผจญยิ่งเพิ่มความสนุกสนานมากขึ้น พร้อมสอดแทรกสภาพความเป็นอยู่ของเมืองบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ไว้อย่างครบถ้วน จำหน่ายเล่มละ 158 บาท

เจ้ารัตติกาลแผ่นดินเถื่อน เล่ม 7 วางตลาดแล้ว อำนาจที่หลายฝ่ายต่างมุ่งหวังจะได้เป็นที่หนึ่ง

“เจ้ารัตติกาลแผ่นดินเถื่อน” เรื่องราวการก่อกำเนิดของราชวงศ์หมิง งานเขียนของ “เยี่ยกวน”แปลเป็นไทยโดย “น.นพรัตน์”วางตลาดเล่มที่ 7 แล้ว ในเล่มนี้เริ่มกล่าวถึงการสร้างสาธารณูปโภค และสัญลักษณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง สะพาน และเสาหลักต่างๆ ซึ่งบ่งบอกถึงผู้ครอบครองแผ่นดิน ท่ามกลางอุปสรรคนานัปการ จากผู้ไม่เห็นด้วยและผู้ต้องการการครอบครองอำนาจเพื่อกลุ่มก้อนของตัวเอง นิยายเรื่องนี้ นอกจากจะได้รับรู้ถึงความยากลำบากในการก่อตั้ง รวบรวมความเป็นปึกเป็นแผ่นแล้ว ยังทำให้เห็นถึงความคิดเห็นที่แปลกแยกแตกต่างกันไปของผู้คนที่มีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย จำหน่ายเล่มละ 270 บาท

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s