โซไซตี้ : Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ สร้างโอกาส สร้างรายได้ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544205

โซไซตี้ : Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ  สร้างโอกาส สร้างรายได้ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

โซไซตี้ : Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ สร้างโอกาส สร้างรายได้ สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ

วันอาทิตย์ ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผ่านพ้นไปอย่างอิ่มเอมกับงาน “Gift to Give มหกรรมของขวัญถูกใจ ได้บุญ” ที่ เอ็ม บี เคเซ็นเตอร์ ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นต่อเนื่องปีที่ 2 กับการช้อปส่งท้ายปี ภายใต้ธีมสุดเก๋ เน้นความเป็นไทย ชวนแต่งชุดไทย มาช้อปของไทยชมโชว์แบบไทยๆ จากกลุ่มบุคคลที่ต้องการโอกาสจากสังคม ภายใต้การดูแลของกระทรวงฯที่มาออกบูธกว่า 30 บูธ พร้อมอิ่มบุญกับการร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็น เพื่อส่งต่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มเด็ก สตรี และผู้สูงอายุ ที่จุดรับบริจาคในงาน มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโอกาส สร้างรายได้ สร้างกำลังใจ สุขใจกับการเป็น “ผู้ให้” ณ ลาน Avenue โซน A ชั้น Gศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์

แรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มีภารกิจหลักในการพัฒนาศักยภาพ คนทุกช่วงวัย นับตั้งแต่วัยแรกเกิด เด็ก เยาวชน ครอบครัว ผู้สูงอายุ คนพิการผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสร้างระบบที่เอื้อต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการส่งเสริมภาคีเครืออย่างเป็นระบบสู่การเป็นหุ้นส่วนทางสังคมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจวบจนถึงปัจจุบัน ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจของประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมถึงการส่งผลกระทบประชาชนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกลุ่มเด็ก เยาวชนและผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มเปราะบางมีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด-19กระทรวงฯ จึงได้ตระหนักถึงความสำคัญและขับเคลื่อนมาตรการดูแลและช่วยเหลือเพื่อการดูแลกลุ่มเปราะบางให้ได้เข้าถึงสวัสดิการบริการขั้นพื้นฐาน จากภาครัฐ รวมทั้งการส่งเสริมด้านการฝึกอาชีพ สนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพให้สามารถ ดำรงชีวิต และดู แลตนเองได้อย่างปกติสุขอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของสังคม การที่หน่วยงานภาคธุรกิจ ภาคเอกชน หรือหน่วยงานภาครัฐได้มีการบูรณาการความร่วมมือในการเข้ามาดูแล ทำงานร่วมกับกระทรวงการฯนับได้ว่าเป็นการผนึกกำลังทางสังคม เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา เปิดพื้นที่ได้นำสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนไร้ที่พึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากระทรวงการฯ จะได้รับโอกาสและการสนับสนุนเช่นนี้สืบไป เพราะนอกจากจะเป็นการเปิดเวทีให้กลุ่มเป้าหมายได้แสดงความสามารถและการสาธิตงานฝีมือ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แล้ว ยังมีจิตอาสาในการเปิดบูธ เป็นจุดบริจาคสิ่งของเพื่อส่งต่อให้แก่เด็กๆ ในสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศกว่า 9,000 คน”

ด้าน เกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผู้อำนวยการสายการเงินและบริหาร และกรรมการผู้จัดการศูนย์สนับสนุนองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ศูนย์การค้า เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ในฐานะองค์กรธุรกิจภาคเอกชน มีความยินดีและพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มบุคคลในสังคมที่ต้องการโอกาส ภายใต้การดูแลของกระทรวงฯ ได้มีช่องทางในการสร้างอาชีพ มีรายได้เพิ่ม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยทางศูนย์ฯให้การสนับสุนนพื้นที่เพื่อใช้จัดงาน ซึ่งปีที่ผ่านมาได้รับการตอบรับที่ดีจากกลุ่มลูกค้าและพนักงานย่านปทุมวันเป็นอย่างดี งานครั้งนี้ เน้นธีมความเป็นไทย ชวนแต่งชุดไทย เพลิดเพลินกับการช้อปของไทย ชิมอาหารไทย และชมโชว์แบบไทยๆมีสินค้าและผลิตภัณฑ์จากกลุ่มบุคคลในสังคมที่ต้องการโอกาส ภายใต้การดูแลของกระทรวงฯรวมทั้งกลุ่มชุมชนท้องถิ่นในเครือข่ายของกระทรวงฯ และชุมชนในพื้นที่ในเขตปทุมวันที่นำสินค้าต่างๆ มาร่วมออกบูธ อาทิ สินค้าแฮนด์เมดอย่างผลิตภัณฑ์จากงานไม้ ที่ดีไซน์ออกมาเป็นที่แขวนชุดชา กาแฟ แท่นวางโทรศัพท์ ที่วางของร้อน จากสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีกระเป๋า ผลิตภัณฑ์กระเป๋า เช่น “กระเป๋าไวนิล” จากผลิตภัณฑ์สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี “กระเป๋าถักใยไหม” จากกลุ่มชมรมช่อม่วงเมืองใหม่บางพลี “กระเป๋าสานใบเตยหนาม” จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส่วนผลิตภัณฑ์ผ้าต่างๆน่าสนใจหลายอย่าง ทั้ง “เสื้อผ้าลินิน” จากกรมกิจการผู้สูงอายุ “ผ้าย้อมคราม” จากกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว หรือผ้าทอพื้นเมืองกะเหรี่ยง จากชุมชนบ้านทิพุเย อ.ทองผาภูมิจ.กาญจนบุรี เป็นหมู่บ้านที่มีชนเผ่ากะเหรี่ยงอาศัยอยู่และมีการสืบทอดการทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์ลวดลายสีสันสวยงาม ด้วยกรรมวิธีการทอผ้าด้วย “กี่เอว” เป็นต้น ที่สำคัญการที่คุณมาร่วมงานงานครั้งนี้ ไม่เพียงแค่สร้างโอกาส สร้างรายได้ และให้กำลังใจกลุ่มบุคคลที่อยู่ในความดูแลของเครือข่ายกระทรวงฯ และชุมชนต่างๆ เท่านั้น แต่คุณได้สร้างกำลังใจให้กับพวกเขาได้มีพลังที่จะสร้างสรรค์และพัฒนาสินค้าดีๆออกมาและต่อยอดเป็นวิชาชีพและพึ่งตนเองได้ขณะเดียวกันยังสามารถส่งมอบความสุขกับการเป็น “ผู้ให้” โดยร่วมบริจาคผ้าอ้อมสำหรับผู้สูงอายุผ้าอ้อมสำหรับเด็ก นมผงสำหรับเด็กแรกเกิด-1 ปี รวมทั้งสิ่งของจำเป็นที่จุดรับบริจาคในงาน เพื่อนำส่งต่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับกลุ่มเด็กสตรี และผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงฯ เรียกว่าเต็มอิ่มกับการช้อปของดีชิมอาหารอร่อย ชมโชว์ ในงานแล้ว ยังสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับไปพร้อมกัน”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s