มูลนิธิช่วยการศึกษาฯ มอบทุนการศึกษา นร.ในสังกัด กทม. 296 ทุน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/544364

มูลนิธิช่วยการศึกษาฯ มอบทุนการศึกษา นร.ในสังกัด กทม. 296 ทุน

มูลนิธิช่วยการศึกษาฯ มอบทุนการศึกษา นร.ในสังกัด กทม. 296 ทุน

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย คณะกก. เพ็ญศรี สุขเจริญผล, รักษา แสงภู่, ศันสนีย์ อยู่ประเสริฐ, อพชา ชัยมงคล, ทีมนักสังคมสงเคราะห์ศูนย์บริการสาธารณสุข และน้องๆ ผู้ได้รับทุนการศึกษาในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 296 ทุน

คณะกรรมการมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร นำโดย ผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ พร้อมด้วย เพ็ญศรี สุขเจริญผล, รักษา แสงภู่ มอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 296 ทุนเป็นเงิน 296,000 บาท แก่นักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุขเพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา12 สิงหาคม 2563 และในโอกาสครบรอบการดำเนินงานของมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร ปีที่ 59 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ดินแดง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2563

ผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร เผยว่า การดำเนินงานของมูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้รับความร่วมมือจากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานครโดยนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 69 ศูนย์ 50 เขตสำรวจนักเรียนของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในพื้นที่ความรับผิดชอบ เพื่อศึกษาข้อเท็จจริงตามระเบียบการพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการศึกษา ด้วยการสัมภาษณ์ เยี่ยมบ้าน และสรุปประวัติเสนอให้คณะกรรมการมูลนิธิฯ พิจารณาช่วยเหลือและภายหลังได้รับทุนสนับสนุนการศึกษาแล้ว นักสังคมสงเคราะห์ได้ติดตามผลการช่วยเหลือ รวมทั้งรายงานผลการเรียน ความประพฤติ และเสนอความคิดเห็นในเรื่องการขอทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องให้มูลนิธิฯ ทราบเพื่อพิจารณา ช่วยเหลือด้วยเงินที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาต่อไป

ปัจจุบัน มูลนิธิช่วยการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการต่อเนื่องมาครบ 59 ปี เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2563โดยได้ให้ความช่วยเหลือนักเรียนในระดับประถมศึกษา เป็นทุนสนับสนุนการศึกษาปีละ 300 กว่าทุนด้วยงบประมาณของมูลนิธิฯ ซึ่งได้รับจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค ทั้งนี้ ไม่นับรวมเครื่องอุปโภคและบริโภค และเลี้ยงอาหารกลางวันจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาคสมทบอีกส่วนหนึ่ง ทำให้ช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้เป็นจำนวนมากนอกจากนี้ สื่อมวลชนทุกแขนงได้ให้ความกรุณาเผยแพร่กิจกรรมของ มูลนิธิฯจนเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง เป็นผลให้ได้รับการบริจาคเพิ่มขึ้น โดยได้จัดให้มีพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษา แกเด็กด้อยโอกาสเป็นประจำทุกปีต่อเนื่องในเดือนสิงหาคมผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ศันสนีย์ อยู่ประเสริฐ, พัชรา มาดล, เพ็ญศรี สุขเจริญผล, รักษา แสงภู่ และ อพชา ชัยมงคล ร่วมถ่ายภาพกับน้องๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ ศันสนีย์ อยู่ประเสริฐ, พัชรา มาดล, เพ็ญศรี สุขเจริญผล, รักษา แสงภู่ และ อพชา ชัยมงคล ร่วมถ่ายภาพกับน้องๆ ที่ได้รับทุนการศึกษาผาณิต พูนศิริวงศ์,
เพ็ญศรี สุขเจริญผล, รักษา
แสงภู่

ผาณิต พูนศิริวงศ์, เพ็ญศรี สุขเจริญผล, รักษา แสงภู่ผาณิต พูนศิริวงศ์ กับคณะกก.มูลนิธิฯ พัชรา มาดล, รักษา แสงภู่, เพ็ญศรี สุขเจริญผล,
ศันสนีย์ อยู่ประเสริฐ, อพชา ชัยมงคล และ ปิยะนุช ดวงกางใต้ นักสังคมสงเคราะห์ฯ

ผาณิต พูนศิริวงศ์ กับคณะกก.มูลนิธิฯ พัชรา มาดล, รักษา แสงภู่, เพ็ญศรี สุขเจริญผล, ศันสนีย์ อยู่ประเสริฐ, อพชา ชัยมงคล และ ปิยะนุช ดวงกางใต้ นักสังคมสงเคราะห์ฯผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ,ศันสนีย์ อยู่ประเสริฐ พัชรา มาดล, เพ็ญศรี สุขเจริญผล,
รักษา แสงภู่ มอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร

ผาณิต พูนศิริวงศ์ ประธานมูลนิธิฯ,ศันสนีย์ อยู่ประเสริฐ พัชรา มาดล, เพ็ญศรี สุขเจริญผล, รักษา แสงภู่ มอบเงินสนับสนุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครบรรยากาศภายในงานมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 296 ทุน ผ่านทางนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19บรรยากาศภายในงานมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 296 ทุน ผ่านทางนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19บรรยากาศภายในงานมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 296 ทุน ผ่านทางนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19บรรยากาศภายในงานมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 296 ทุน ผ่านทางนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19บรรยากาศภายในงานมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 296 ทุน ผ่านทางนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19บรรยากาศภายในงานมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 296 ทุน ผ่านทางนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19บรรยากาศภายในงานมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 296 ทุน ผ่านทางนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19บรรยากาศภายในงานมอบทุนการศึกษานักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 296 ทุน ผ่านทางนักสังคมสงเคราะห์ ศูนย์บริการสาธารณสุข เพื่อนำไปมอบให้กับนักเรียนที่ได้รับทุนเนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s