สกู๊ปพิเศษ : อำนาจเจริญรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวอนุรักษ์ดิน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544392

สกู๊ปพิเศษ : อำนาจเจริญรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวอนุรักษ์ดิน

สกู๊ปพิเศษ : อำนาจเจริญรณรงค์ไถกลบตอซังข้าวอนุรักษ์ดิน

วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าว เกษตรกรผู้ทำนาปลูกข้าว ในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มักจะเผาตอซังข้าว เพื่อเตรียมดินทำนาปลูกข้าว เป็นการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย ทว่า ผลเสียหายมีมากมาย เช่น สร้างมลพิษในอากาศ ดินเสื่อมสภาพ และยังเป็นการทำลายระบบนิเวศอีกด้วย 

จังหวัดอำนาจเจริญ ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดให้มีการรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว ก่อนถึงฤดูทำนาปลูกข้าว ขึ้น เพื่ออนุรักษ์ดิน  ที่แปลงนาเกษตรกร หมู่ที่ 12 ตำบลไม้กลอน อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ  

โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานเปิดงาน วันรณรงค์ไถกลบตอซังข้าว และหว่านพืชสด เพื่อสร้างจิตสำนึก ให้พี่น้องเกษตรกรตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติดิน ไม่เผาตอซังข้าว โดยการไถกลบตอซังข้าว และหว่านพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  

ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในพื้นที่ ร่วมกล่าวปฏิญาณตน หยุดเผาในพื้นที่การเกษตร พร้อมร่วมหว่านเมล็ดถั่วพร้าและขับรถไถ พรวนดิน กลบเมล็ดถั่วพร้า และร่วมกันหยอดเมล็ดแตงโมงกับเกษตรกรในพื้นที่อีกด้วย 

ส่วนไฮไลท์ของการจัดงาน ก็คือ นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ได้ปรุงอาหารเมนูรสเด็ดชื่อว่า “ซุปถั่วพร้า” ซึ่งเป็นอาหารยอดนิยมของชาวอีสาน ด้วยรสชาติแซบ อร่อย ถูกปาก ถูกใจ นักชิม ที่ได้ลิ้มลอง ยิ่งนัก ด้วยการ นำเอาวัตถุดิบหลัก คือ ถั่วพร้าซึ่งผลผลิตที่ได้จากการนำถั่วพร้า ไปหว่านในแปลงนา เป็นปุ๋ยพืชสดมาประกอบอาหาร โดยการปรุงในครกตำด้วยสาก เริ่มแรก ใส่ถั่วพร้า เครื่องปรุงที่เตรียมไว้ เช่น  น้ำปลา งา พริก ถ้าชอบรสหวานนิดหรือเปรี้ยวหน่อย ก็เติมมะนาว และน้ำตาลลงไป จากนั้นตำเบาๆ คนให้เข้ากัน จนพอดี แล้วชิม ได้รสชาติ เป็นที่น่าพอใจตักใส่จานเสิร์ฟ ด้วยรสชาติอร่อย ถึงรถชาติถูกปากถูกใจ ไม่แพ้อาหารอีสาน ยอดนิยมเช่น ส้มตำ เลยทีเดียว 

 สำหรับ พื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ มีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ 1 ล้านไร่คิดเป็นร้อยละ 50 ของพื้นที่ทั้งหมด แต่ร้อยละ 68 ของพื้นที่ปลูกข้าว(ประมาณ 7 แสนไร่) เป็นพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับปลูกข้าว การสร้างการตระหนักรู้ ในการจัดการดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ จึงจำเป็นอย่างยิ่ง ในการพัฒนาทรัพยากรดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะสมกับการปลูกพืช ซึ่งเป็นต้นน้ำที่สำคัญในการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางการพัฒนาจังหวัดอำนาจเจริญ ภาคการเกษตร รวมถึง สนับสนุนขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ของจังหวัดอำนาจเจริญ “เมืองธรรมเกษตร เขตพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงเส้นทางการค้าสู่อาเซียน”  

การจัดการดินเชิงพื้นที่ วิถีอำนาจเจริญ โดยการส่งเสริมการไถกลบตอซังข้าว การไม่เผาตอซังข้าว และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การส่งเสริมการปลูกพืชสด(ถั่วพร้า) ตลอดจนการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์ ของจังหวัดอำนาจเจริญให้มีความยั่งยืนต่อไป 

พร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการจัดการดินเชิงพื้นที่ วิถีอำนาจเจริญ ตามมาตรการ 3 ต้อง คือ 1. ต้องร่วมมือกันไถกลบตอซังข้าว และหว่านพืชปุ๋ยสด(ถั่วพร้า) 2. ต้องนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ฟางข้าว มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้แก่ การเพาะเห็ดฟางวัสดุคลุมดิน ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 3. ต้องไม่เผาตอซังข้าวและเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเด็ดขาด

โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการปฏิญาณตนหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร การสาธิตการไถกลบตอซังข้าวการหว่านพืชปุ๋ยสด การสาธิตการนำฟางข้าวมาทำปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง การเพาะเห็ดฟาง การจัดนิทรรศการไม่เผาในพื้นที่การเกษตร การใช้เทคโนโลยีเครื่องจักกลทางการเกษตร ตลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอีกด้วย

สนธยา ทิพย์อุตร

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s