ชวน ลงนามตั้ง 11 คณะกรรมการสมานฉันท์ แล้ว พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล-ครูหยุย-เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/454845

ชวน ลงนามตั้ง 11 คณะกรรมการสมานฉันท์ แล้ว พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล-ครูหยุย-เทอดพงษ์ ไชยนันทน์

ชวน ลงนามตั้ง 11 คณะกรรมการสมานฉันท์ แล้ว  พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล-ครูหยุย-เทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 11 มกราคม 2564 – 20:08 น.

ประธานรัฐสภา “ชวน หลีกภัย ” ได้ลงนามแต่งตั้ง 11 คณะกรรมการสมานฉันท์ แล้ว พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล -เทอดพงษ์ ไชยนันทน์-นิโรธ สุนทรเลขา-สรอรรถ กลิ่นประทุม- ครูหยุย -วัลลภ ตังคณานุรักษ์- สุริชัย หวันแก้ว

 ได้มีประกาศรัฐสภา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์  ความว่า
ตามที่มีประกาศรัฐสภา เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการสมานฉันท์ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ กำหนดรูปแบบและองค์ประกอบของคณะกรรมการสมานฉันท์ โดยกำหนดให้มีกรรมการจำนวน 21 คน
และบัดนี้รัฐบาล สมาชิกสภผู้แทนราษฎรฝ่ายรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภา ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) และที่ประชุมคณะกรรมการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (ทปอ.มทร.) ได้เสนอชื่อผู้แทนของตนเป็นกรรมการสมานฉันท์แล้ว

ชวน ลงนามตั้ง 11 คณะกรรมการสมานฉันท์ แล้ว  พลเอกชัยชาญ ช้างมงคล-ครูหยุย-เทอดพงษ์ ไชยนันทน์

อาศัยอำนาจตามรัฐธรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๘๐ วรรคสี่ ประธานรัฐสภาจึงออกประกาศแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้ เป็นกรรมการสมานฉันท์
 ๑.พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล
 ๒.นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์
 ๓.นายนิโรธ สุนทรเลขา
 ๔.นายสรอรรถ กลิ่นประทุม
 ๕.นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์
 ๖.นางฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
 ๗.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ สุริชัย หวันแก้ว
 ๘.ศาสตราจารย์วันชัย วัฒนศัพท์
 ๙.นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง
 ๑๐.รองศาสตราจารย์นิรุต ถึงนาค
๑๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิโรจน์ ลิ้มไขแสง
และให้ข้าราชการของสำนักงานเลขริการสภผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการสมานฉันท์ ดังนี้
นายคุณวุฒิ ตันตระกูล เลขานุการ

นายณัฐพัฒน์ พัดทอง ผู้ช่วยเลขานุการ

นายศตพล วรปัญญาตระกูล  ผู้ช่วยเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายชวน หลีกภัย)
ประธานรัฐสภา

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s