“วัชระ” ค้านเลขาฯสภาสั่งงดค่าปรับบ.เอกชนที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาไม่เสร็จตามสัญญา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/454823

“วัชระ” ค้านเลขาฯสภาสั่งงดค่าปรับบ.เอกชนที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาไม่เสร็จตามสัญญา

"วัชระ" ค้านเลขาฯสภาสั่งงดค่าปรับบ.เอกชนที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาไม่เสร็จตามสัญญา11 มกราคม 2564 – 16:46 น.

“วัชระ” ค้านเลขาฯสภาสั่งงดค่าปรับบ.เอกชนที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาไม่เสร็จตามสัญญา ขู่ ยื่นป.ป.ช.สอบกก.ตรวจการจ้างทุกคน หากทำเกินหน้าที่ไม่รักษาผลประโยชน์ชาติ

เมื่อวันที่ 11 ม.ค.2564 เมื่อเวลา 15.55 น.ที่อาคารรัฐสภา นายวัชระ เพชรทอง อดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือผ่านเจ้าหน้าที่สารบาญถึงนายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจการจ้าง กรรมการและที่ปรึกษาทุกคน เพื่อคัดค้านกรณีนางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรที่ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมกับผู้แทนจากกรมบัญชีกลาง และผู้แทนจากสำนักอัยการสูงสุดพิจารณางดหรือปรับลดค่าปรับให้บริษัทคู่สัญญาก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ตามสัญญาเลขที่ 116/2556 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
“วัชระ”ร้อง”ชวน”ตั้งกก.สอบเลขาสภาฯปล่อยบริษัทรับเหมาทำผิดสัญญา

นายวัชระ กล่าวว่า ตนในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีอากรเต็มจำนวน และมีส่วนได้เสียตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560 ขอคัดค้านแนวคิดและคำสั่งการของนางพรพิศที่ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 มกราคม 2564 ถึงบริษัทผู้รับเหมาเพื่อเรียกค่าปรับเนื่องจากผิดสัญญาโดยระบุว่า บัดนี้ได้ครบกำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จตามสัญญาดังกล่าวแล้ว แต่ปรากฏว่าผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จอันเป็นการผิดสัญญาซึ่งตามเงื่อนไขสัญญาผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าปรับเป็นรายวันวันละ 12,280,000 บาท( สิบสองล้านสองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)และค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ควบคุมงานและที่ปรึกษาบริหารโครงการเป็นจำนวนเงินวันละ 332,140 บาท( สามแสนสามหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาทำงานตามสัญญา(วันที่ 1 มกราคม 2564) จนถึงวันที่ผู้รับจ้างทำงานแล้วเสร็จ  การงดหรือปรับลดค่าปรับตามกฎหมายเป็นอำนาจและหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ

ดังนั้น หากคณะกรรมการมีมติเกินกว่าอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้ และหากเข้าข่ายเอื้ออำนวยประโยชน์แก่บริษัทเอกชน ไม่รักษาผลประโยชน์ของทางราชการ หากคณะกรรมการมีมติอย่างหนึ่งอย่างใดทำให้รัฐเสียหายแม้แต่น้อย ตนจะยื่นหนังสือร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ลงมติทุกคนต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.ทันที เพื่อรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ นายวัชระ กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s