โควิดระบาดหนักกระทบกระทรวงวัฒนธรรม สวธ.ขยายเวลาสรรหากรรมการสภาวัฒนธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544588

โควิดระบาดหนักกระทบกระทรวงวัฒนธรรม สวธ.ขยายเวลาสรรหากรรมการสภาวัฒนธรรม

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำลังแพร่ระบาดในหลายพื้นที่จึงส่งผลกระทบทำให้การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมชุดใหม่ไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)จึงออกประกาศขยายระยะเวลาการประชุมปรึกษาหารือเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมในแต่ละระดับ (เฉพาะในส่วนภูมิภาค) ใหม่ดังนี้ สภาวัฒนธรรมตำบลสภาวัฒนธรรมเทศบาลสภาวัฒนธรรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ จะดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม-28 กุมภาพันธ์ 2564สภาวัฒนธรรมอำเภอ ดำเนินการระหว่าง 15 มีนาคม-15 เมษายน2564, สภาวัฒนธรรมจังหวัดระหว่าง 1-31 พฤษภาคม 2564และสภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยภายในเดือนมิถุนายน 2564

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s