ครม.อนุมัติ ‘บอร์ดอาชีวะ’ ชุดใหม่ ‘ณัฏฐพล’ เตรียมเรียกถกวางแนวทางการทำงาน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544908

ครม.อนุมัติ'บอร์ดอาชีวะ'ชุดใหม่ 'ณัฏฐพล'เตรียมเรียกถกวางแนวทางการทำงาน

ครม.อนุมัติ’บอร์ดอาชีวะ’ชุดใหม่ ‘ณัฏฐพล’เตรียมเรียกถกวางแนวทางการทำงาน

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564, 16.54 น.

ครม.อนุมัติ ‘บอร์ดอาชีวะ’ ชุดใหม่ ‘ณัฏฐพล’ เตรียมเรียกถกวางแนวทางการทำงาน /ครม.อนุมัติแผนการใช้งบ กสศ. 7,635 ล.บ. เพิ่มเงินอุดหนุนให้นักเรียนยากจนพิเศษ 

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) จำนวน 21 ราย ตามที่ ศธ.เสนอ มีนายรอยล จิตรดอน เป็นประธาน ส่วนกรรมการ มีนายประสาน ประวัติรุ่งเรือง ผู้แทนสภาหอการค้าไทย, นายมานะผล ภู่สมบุญ ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, นายประดิษฐ์ วัชรดนัย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายณรงค์ จันทะธรรม กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และนายเกรียงไกร บุญเลิศอุทัย ผู้แทนองค์กรด้านวิชาชีพ 

ส่วนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย นายวณิชย์ อ่วมศรี, นายธีระ ณ วังขนาย, นางปัทมาวลัย รัตนพล, นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล, นายนิยม ไวยรัชพานิช, นายบำเพ็ญ เขียวหวาน, นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด, นายสมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์, ว่าที่ร้อยตรีจรูญ ชูลาภ, นายสมบัติ นพรัก, นายอดิศร สินประสงค์, นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์, นางศิริพรรณ ชุมนุม และนายวิบูลย์ สมบูรณ์ศักดิ์กุล

“ผมจะเชิญคณะกรรมการ กอศ.มารับทราบนโยบายการทำงานและการวางแนวทางยกระดับอาชีวะของ ศธ.ในขณะเดียวกันก็จะร่วมกันดูแลปัญหาของอาชีวะว่ามีอะไรบ้างที่เป็นปัญหาหลักในการขับเคลื่อนประเทศ เช่น เรื่องการเกษตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ต้องบูรณาการทุกภาคส่วน เพื่อดำเนินโครงการเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)ให้ได้ หรือการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร และการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งผมมองว่า คณะกรรมการ กอศ.จะช่วยอาชีวะปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น” นายณัฏฐพล กล่าว

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ครม.ได้อนุมัติแผนการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ กสศ. วงเงินงบประมาณ จำนวน 7,635 ล้านบาท เพื่อเพิ่มอัตราเงินอุดหนุนให้นักเรียนยากจนพิเศษ แบบมีเงื่อนไข โดยมีรายละเอียดการเพิ่มเงินอุดหนุน ดังนี้ ระดับชั้นอนุบาล ยังให้เงินอุดหนุนเท่าเดิม คือ 4,000 บาทต่อปี ระดับชั้นประถมศึกษา เดิมให้เงินอุดหนุน 3,000 บาทต่อปี ปรับเพิ่มเป็น 5,100 บาทต่อปี ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เดิมให้เงินอุดหนุน 3,000 บาทต่อปี ปรับเพิ่มเป็น 4,500 บาทต่อปี และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอาชีวศึกษา เดิมให้เงินอุดหนุน 3,000 บาทต่อปี ปรับเพิ่มเป็น 9,100 บาทต่อปี เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับนักเรียนตามความจริง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s