ปิ๊กบ้านเฮาเต๊อะ! ‘สุขใจฟาร์ม’ ภูมิใจนำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพ ‘เกษตรกร’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/545080

ปิ๊กบ้านเฮาเต๊อะ!‘สุขใจฟาร์ม’ภูมิใจนำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพ‘เกษตรกร’

ปิ๊กบ้านเฮาเต๊อะ!‘สุขใจฟาร์ม’ภูมิใจนำลูกหลานกลับบ้านสานต่ออาชีพ‘เกษตรกร’

วันพุธ ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564, 13.46 น.

โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร ลำปาง ทิ้งวงการแฟชั่น -ภาพยนตร์ กลับสู่บ้านเกิด สานต่ออาชีพการเกษตร ดูแลครอบครัว

สุขใจฟาร์ม เป็นฟาร์มปลูกผักอินทรีย์ของ คุณภัทราพล วนะธนนนท์ สมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตรที่ต้องการ ซึ่งเป็นนโยบายของนางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในพื้นที่อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

ถ่ายทอดเรื่องราวของเกษตรกรรุ่นใหม่ที่กลับมาทำอาชีพเกษตรกรรม ณ ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรและยังได้ดูแลครอบครัว ซึ่งวันนี้เหลือแต่คุณแม่ที่แก่ชรา เขาจึงทิ้งทุกอย่างกลับสู่บ้านเกิด

นายภัทราพล วนะธนนนท์ สมาชิกโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน แห่งสุขใจฟาร์ม ฟาร์มปลูกผักอินทรีย์ อ.วังเหนือ จ.ลำปาง กล่าวว่า  อยู่ในวงการทำเกี่ยวกับวงการแฟชั่น ทำภาพยนตร์ ได้รู้จักผู้คนมากมาย แต่เมื่อทำไปเต็มที่แล้วยังไม่มีความสุข แม่ก็แก่ชราลงทุกวัน เมื่อมีโครงการพาลูกหลานกลับบ้าน ที่เป็นนโยบายดีๆของท่านมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รับมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ก็เลยตัดสินใจเข้าร่วมโครงการและได้มาอยู่กับแม่ กับครอบครัว กับสิ่งที่ตัวเองทำ มีความสุขครับ

ด้านนายบรรจง ชัยขุนพล ผอ.กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์  ที่มีโอกาสได้อยู่ในพื้นที่และเป็นผู้บริหารของสหกรณ์จังหวัดลำปาง ได้กล่าวว่า นับเป็นโครงการที่สานฝันให้คนรุ่นใหม่ก้าวสู่ความสำเร็จ การเป็นเกษตรกรที่ทางกรมส่งเสริมสหกรณ์ ให้ความรู้ หาตลาดให้ เราวางแผนให้ และเกษตรกรรุ่นใหม่ที่ร่วมโครงการเขาเรียนรู้เร็ว นับได้ว่าเป็นโครงการที่ให้โอกาสคนรุ่นใหม่ที่อยากกลับบ้าน  น้องๆที่กำลังจะเริ่มต้นสามารถมาเรียนรู้ได้และเป็นเครือข่าย ลูกหลานที่สนใจเข้าไปหาข้อมูล จังหวัดลำปางมีผู้เข้าร่วม 125 ราย ที่นี่มีเครือข่ายและมีตลาดที่รองรับ

สำหรับโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตร  เป็นมีเป้าหมายที่จะสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีใจรักอาชีพการเกษตรและต้องการกลับคืนสู่ถิ่นฐานบ้านเกิด เพื่อสานต่ออาชีพการเกษตรของครอบครัว และมีเวลาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัวมากยิ่งขึ้น

โดยจะสนับสนุนให้สหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมอาชีพการเกษตรที่มั่นคงให้กับคนรุ่นใหม่ และเป็นพี่เลี้ยงในการดูแลเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในด้านการถ่ายทอดความรู้การทำเกษตร จัดหาปัจจัยการผลิต บริการเครื่องจักรและเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆ สนับสนุนโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนประกอบอาชีพ และแนะนำช่องทางการจำหน่ายผลผลิตสู่ตลาด โดยกรมฯจะดำเนินโครงการ 3 ปี ระหว่างปี 63-65ในการพัฒนาและบ่มเพาะอาชีพการเกษตรเพื่อให้เป็นเกษตรกรที่มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง

นับได้ “สุขใจฟาร์ม” เป็นฟาร์มผักอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จจากโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพการเกษตรของกรมส่งเสริมสหกรณ์ซึ่งทำให้คนรุ่นใหม่ได้กลับมาทำอาชีพเกษตรในถิ่นฐานบ้านเกิดได้รับองค์ความรู้ด้านการเกษตร การสร้างเครือข่ายการตลาด การจำหน่ายผลผลิตสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s