‘เลขา กพฐ.’ ตรวจสอบข้อมูลรอบสุดท้าย กำหนดตั้งรร.คุณภาพของชุมชน-รร.มัธยมดีสี่มุมเมือง-ร.ร.สแตนอโลน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/544918

'เลขา กพฐ.'ตรวจสอบข้อมูลรอบสุดท้าย กำหนดตั้งรร.คุณภาพของชุมชน-รร.มัธยมดีสี่มุมเมือง-ร.ร.สแตนอโลน

‘เลขา กพฐ.’ตรวจสอบข้อมูลรอบสุดท้าย กำหนดตั้งรร.คุณภาพของชุมชน-รร.มัธยมดีสี่มุมเมือง-ร.ร.สแตนอโลน

วันอังคาร ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2564, 17.06 น.

“เลขา กพฐ.” ตรวจสอบข้อมูลรอบสุดท้าย การทำแผนที่ กำหนดจุดตั้ง ร.ร.คุณภาพของชุมชน-ร.ร.มัธยมดีสี่มุมเมือง -ร.ร.สแตนอโลน กับเขตพื้นที่ฯทั่วประเทศ

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังประชุมทางไกลผ่านระบบ VIDEO CONFERRENCE เพื่อสือสารทำความเข้าใจกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ  เรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ซึ่งที่ผ่านมา สพฐ.ได้ประชุมชี้แจงให้ โรงเรียน และ สพท.ทำแผนที่ในการกำหนดว่าโรงเรียนคุณภาพของชุมชนใน แต่ละเขตพื้นที่นั้นจะอยู่ตรงจุดใด โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง อยู่จุดไหน  และโรงเรียนขนาดเล็กที่ดำรงอยู่ด้วยตนเอง (Stand Alone) จะอยู่ตรงไหน  รวมถึงให้จัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนาว่าถ้าจะทำให้โรงเรียนเหล่านี้มีคุณภาพจะต้องทำคำของบประมาณอย่างไร ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละเขตพื้นที่ฯได้ส่งแผนที่มาให้แล้วแต่จะต้องรวมเป็นแต่ละจังหวัด ซึ่งยังไม่สมบูรณ์ วันนี้ ตนจึงได้ชี้แจงทำความเข้าใจให้ทุกจังหวัดได้เติมเต็มแผนที่ในส่วนที่ยังบกพร่องไม่สมบูรณ์ และการกำหนดจุดของโรงเรียนทั้ง 3 ประเภทนี้ว่ามีอะไรบ้าง โดยให้ ผอ.เขตพื้นที่ เขต 1 เป็นตัวกลางในการประสานภายในจังหวัดนั้นๆ 

นายอัมพร กล่าวต่อว่า วันนี้เป็นการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานและเป็นการตรวจสอบข้อมูลรอบสุดท้าย โดย สพฐ.จะทำข้อมูลพื้นฐานนี้ให้เสร็จภายในวันที่ 18 ม.ค. นี้ จากนั้น สพฐ. จะนำเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อส่งต่อข้อมูลให้ผู้บริหารระดับสูงของ ศธ.ได้นำกรอบแผนที่ และข้อมูลดังกล่าวนี้ ก่อนลงตรวจสอบพื้นที่จริง ว่าสิ่งที่สพฐ.เสนอไปนั้น มีความเป็นไปได้  มีความเหมาะสมสอดคล้องตามแนวนโยบายและความเป็นไปได้แค่ไหนอย่างไร  ถ้าหากคณะกรรมการฯ ลงไปตรวจสอบแล้วยืนยันว่าเป็นไปได้ว่าสามารถดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้จริง ซึ่งการลงไปตาวจสอบตรงนี้จะใช้เวลาประมาณ 2 เดือน จึงจะสามารถสรุปและนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้  

“ในเบื้องต้นผมได้ชี้แจงให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน จากแนวนโยบาย ผมได้ชี้แนะว่าในปี 2565 แต่ละเขตพื้นที่ ที่จะกำหนดนำร่องขับเคลื่อน ก็ให้เขตพื้นที่ทำกรอบคำขอใช้งบประมาณ โดยระดับประถมฯให้ขอเขตพื้นที่ละ 1 จุด สำหรับเป็นโรงเรียนดีของชุมชน ส่วนโรงเรียนดีสี่มุมเมือง ให้ขอจังหวัดละ 1 จุด เพื่อใช้เป็นการเรียนรู้ การวิจัย และการศึกษาแนวคิดความเป็นไปได้ในสิ่งที่ทำ  ซึ่งถ้าทำใน 1 จุดของแต่ละเขตพื้นที่ แต่ละจังหวัดสำเร็จได้ ผมก็มีความเชื่อว่าในจุดต่อๆไปก็จะสำเร็จไปด้วย ความท้าทายความสำเร็จตรงนี้ ผมติดว่าน่าจะเกิดขึ้นได้จริง เพราะเราได้ถอดบทเรียนในอดีตว่าทำไมโรงเรียรที่ไม่มีคุณภาพนั้น เกิดจากปัจจัยอะไร เราก็เติมปัจจัยที่เขาขาดเข้าไปให้ ก็เชื่อแน่ว่าถ้าโรงเรียนได้ปัจจัยพื้นฐานที่เพียงพอและมีคุณภาพ เราก็จะได้โรงเรียนดีที่มีคุณภาพ แล้วก็จะตอบโจทย์มิติเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของคนเมืองกับคนชนบทได้” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว 

และว่า สำหรับการจะเลือกว่า จุดใดจะเป็นที่ตั้งของ โรงเรียนคุณภาพของชุมชน ที่ตั้งของโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง หรือที่ตั้งของโรงเรียน Stand Alone นั้น  มีองประกอบหลายอย่าง ดูทั้งบริบทของพื้นที่โรงเรียน  ดูสภาพปัจจุบันของโรงเรียนนั้น ในมิติของผู้บริหาร  การบริหารจัดการ  เส้นทางการคมนาคม และการรองรับการขยายตัวของพื้นที่ในอนาคต และต้องทำความเข้าใจกับโรงเรียนอื่น ๆด้วย 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s