ส.ป.ก.ทุ่มงบ75ล้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน61โครงการ เพิ่มศักยภาพเขตปฏิรูปที่ดิน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/545335

ส.ป.ก.ทุ่มงบ75ล้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน61โครงการ เพิ่มศักยภาพเขตปฏิรูปที่ดิน

ส.ป.ก.ทุ่มงบ75ล้าน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน61โครงการ เพิ่มศักยภาพเขตปฏิรูปที่ดิน

วันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564, 13.53 น.

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการโครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อกก.คง.) ครั้งที่ 1 / 2564 ที่ สปก.

โดย นายวิณะโรจน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้อนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในเขตปฏิรูปที่ดิน และพื้นที่ คทช.วงเงินรวมกว่า 75 ล้านบาท ซึ่งโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณสนับสนุนเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมนั้น เป็นโครงการพัฒนาโครงสร้างขั้นพื้นฐานภายในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่งได้จัดเกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่แล้ว นอกจากภารกิจหลักในการจัดที่ดิน ส.ป.ก.ยังมีอีกหนึ่งพันธกิจในการเพิ่มศักยภาพให้กับพื้นที่เกษตรกรรมในการประชุมครั้งนี้ คณะอนุกรรมการฯ ได้พิจารณาอนุมัติและเห็นชอบโครงการต่างๆ ประกอบไปด้วย

1.อนุมัติโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนสายหลักผิวจราจรหินคลุกในแปลงเกษตรกรรม ในแปลงบริษัท เขาพนมแพลนเตชั่น จำกัด ต.เขาพนม อ.เขาพนม จ.กระบี่ จำนวน 1 สาย ระยะทาง 3.955 กิโลเมตร เป็นเงิน 4,440,000 บาท

2.เห็นชอบโครงการและใช้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เพื่อนำเสนอที่ประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) พิจารณาอนุมัติค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการก่อสร้างบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน (ครั้งที่ 2) จำนวน 61 โครงการ ในพื้นที่ 18 จังหวัด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,235,110 บาท

ทั้งนี้ การอนุมัติการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว เป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้สามารถอยู่ในพื้นที่ได้อย่างมีความสุข ซึ่ง ส.ป.ก.จะเร่งรัดดำเนินการโครงการข้างต้นให้แล้วเสร็จอย่างรวดเร็วที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในด้านการคมนาคม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพพื้นที่ มีแหล่งน้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคและภาคการเกษตรอย่างทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพื่อให้การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s