จุฬาฯประกาศเทอมปลายนี้ ให้เรียนออนไลน์ทั้งหมด ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19 #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/545864

จุฬาฯประกาศเทอมปลายนี้ ให้เรียนออนไลน์ทั้งหมด ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19

จุฬาฯประกาศเทอมปลายนี้ ให้เรียนออนไลน์ทั้งหมด ป้องกันแพร่ระบาดโควิด-19

วันเสาร์ ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564, 15.53 น.

วันที่ 16 มกราคม 2564 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ออกประกาศแนวปฏิบัติในการจัดการการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ยังไม่กลับสู่สภาวะปกติและมีแนวโน้มที่จะยืดเยื้อต่อไป 

แต่เพื่อให้การจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด-19 เมื่อวันที่ 14 ม.ค.64 จึงเห็นสมควรปรับแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการศึกษา เพื่อรองรับการเปิดภาคการศึกษา สำหรับภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ให้เป็นรูปแบบออนไลน์ทั้งหมด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s