ปชช.-คณะบุคคลหน่วยงานต่างๆ ลงนามถวายพระพร ‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/546839

ปชช.-คณะบุคคลหน่วยงานต่างๆ ลงนามถวายพระพร'กรมสมเด็จพระเทพฯ'

ปชช.-คณะบุคคลหน่วยงานต่างๆ ลงนามถวายพระพร’กรมสมเด็จพระเทพฯ’

วันพุธ ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564, 18.13 น.

ประชาชน-คณะบุคคลจากหน่วยงานต่างๆ ลงนามถวายพระพร”กรมสมเด็จพระเทพฯ” ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรตลอดทั้งวัน

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 ที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ช่วงเช้ามีราชสกุล, ข้าราชการ, คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และนักเรียนสถานศึกษาต่างๆ รวมถึงมูลนิธิ สมาคม ชมรม ร่วมกันนำ พวงมาลัย สิ่งของ และแจกันดอกไม้ ไปทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย แสดงออกถึงความจงรักภักดี พร้อมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน อาทิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา ฉะเชิงเทราเขต1, โรงเรียนวัดเปรมประชากร สพป ปทุมธานี เขต1,  ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า, เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค , คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ , สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ , สมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญศึกษา และองค์กร สมาชิกสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , สถาบันคุ้มครองเงินฝาก, สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์,โรงเรียนเทศบาล 1 (นาเริ่งราษฎร์บำรุ่ง) และโรงเรียนเทศบาล 2 (วัดเสนานฤมิตร) , มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , โรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษฎ์ จังหวัดนครปฐม,คณะกรรมการบริหารผู้พิพากษาสมทบ พร้อมด้วยคณะ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ จังหวัดนครปฐม , สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย, บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม , คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , เลขาธิการมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมตอบโต้ภัยพิบัติ , โรงเรียนอนุบาลศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในพระราชูปถัมภ์ , มูลนิธิศิษย์นายร้อยตามรอยพระบาททูลกระหม่อมอาจารย์ ในพระราชูปถัมภ์ , บริษัท ช การช่าง จำกัด มหาชน , สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร , บริษัทกรุงเทพน้ำกลั่นบริการ 1969 จำกัด , ชมรม รัชฯ ประชาเทิดพระเกียรติ เพื่อผู้ป่วยยากไร้ , สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน , คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสนามจันทร์ , การยางแห่งประเทศไทย / สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ , การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ , องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ , สมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษ ในพระบรมราชูปถัมภ์, สมาคมภริยาแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์, สมาคมส่งเสริมความปลอดภัย และอนามัยในการทำงาน ประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ , โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี , สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , ราชสกุลจักรพันธ์, ชมรมรวมใจภักดิ์ ในนามราชสกุลทองแถม และราชสกุลเสนีย์วงศ์

นอกจากนี้ ยังมีประชาชนทั่วไปจากเขตต่าง ๆของกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที่ทราบข่าว แล้วตั้งใจเดินทางมาลงนามถวายพระพร ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ทั้งนี้ สำนักพระราชวัง ได้เปิดให้ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.โปรดแต่งกายด้วยชุดสุภาพ และปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 โดยเคร่งครัด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s