รมช.มหาดไทย เยือน มรภ.สงขลา ถกส่วนราชการ-ท้องถิ่น แก้ปัญหาน้ำท่วม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/547890

รมช.มหาดไทย เยือน มรภ.สงขลา  ถกส่วนราชการ-ท้องถิ่น แก้ปัญหาน้ำท่วม

รมช.มหาดไทย เยือน มรภ.สงขลา ถกส่วนราชการ-ท้องถิ่น แก้ปัญหาน้ำท่วม

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ “นิพนธ์ บุญญามณี”รมช.มหาดไทย ระดมสมองส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เร่งขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาน้ำท่วม หวังบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนลดความเสี่ยงอุบัติเหตุโดยมี นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือ อาทิ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูลผลกระทบ และนำเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาระยะสั้นและแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาว

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การประชุมในวันนี้ถือเป็นการประชุมเพื่อติดตาม แก้ปัญหาที่มีมานานพอสมควร ในส่วนของน้ำท่วมภายใน มรภ.สงขลา กับน้ำท่วมบริเวณห้าแยกเกาะยอหรือห้าแยกน้ำกระจายซึ่งเป็นพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้างและเขตเทศบาลตำบลพะวง ที่ผ่านมาพื้นที่ดังกล่าวเกิดปัญหาน้ำท่วมขังทุกครั้งที่มีฝนตกลงมา สร้างความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชน และรถที่สัญจรไป-มาในบริเวณดังกล่าวเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุ จึงได้นำ ปัญหานี้มาประชุมร่วมกับทางจังหวัดและทุกฝ่ายในพื้นที่ ในการร่วมกันแก้ปัญหาตามที่ได้รับการร้องทุกข์ เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกกว่าที่เป็นอยู่

สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหา ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ กล่าวคือ พื้นที่บริเวณมรภ.สงขลาและพื้นที่ใกล้เคียง มอบหมายให้หน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ออกแบบการเพิ่มขนาดท่อระบายน้ำ และให้โครงการชลประทานสงขลาสำรวจและออกแบบแก้มลิงภายในมหาวิทยาลัย ส่วนปัญหาน้ำท่วมบริเวณห้าแยกน้ำกระจายและควนหิน มอบหมายให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำรวจและขุดลอกทางน้ำสาธารณะ และให้แขวงทางหลวงสงขลาที่ 1 ขุดลอกทรายในท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น นอกจากนั้น ยังได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา สำรวจการแก้ไขปัญหาในภาพรวม และศึกษาเรื่องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ด้วยการก่อสร้างสะพานลอย (บันไดเลื่อน) และจัดทำพื้นที่จอดรถหน้าโรงพยาบาลสงขลา โดยให้ประสานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ในการออกแบบและพิจารณาดำเนินการร่วมกัน

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ รักษาราชการแทนอธิการบดี มรภ.สงขลา เปิดเผยให้ทราบถึงปัญหาน้ำท่วมของมรภ.สงขลา ว่าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563ที่มีฝนตกลงมาอย่างหนัก ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหนักมากใน มรภ.สงขลา ปริมาณน้ำจำนวนมากล้นออกทางประตู สู่บ้านเรือนชาวบ้านรอบๆ สถาบัน ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับมหาวิทยาลัย ตลอดจนบ้านเรือนของชาวบ้านในละแวกใกล้เคียงเป็นอย่างมาก การที่กระทรวงมหาดไทย ให้ความกรุณามาช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับทางมหาวิทยาลัยจึงเป็นการแก้ปัญหาให้ทั้งภาคการศึกษาและภาคสังคมรอบๆ มหาวิทยาลัยไปพร้อมๆ กัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s