โควิดเป็นเหตุ! สอศ.ของบเยียวยาค่าเทอม ‘นศ.ปวส.-อาชีวะ’ ปี64 กว่า 3 แสนคน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/548129

โควิดเป็นเหตุ! สอศ.ของบเยียวยาค่าเทอม'นศ.ปวส.-อาชีวะ'ปี64 กว่า 3 แสนคน

โควิดเป็นเหตุ! สอศ.ของบเยียวยาค่าเทอม’นศ.ปวส.-อาชีวะ’ปี64 กว่า 3 แสนคน

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564, 13.03 น.

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) กล่าวว่า ตามที่มีข้อเรียกร้องให้ลดค่าเทอม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เนื่องจากพบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองมีภาระและค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นมากจากการเรียนออนไลน์ของนักเรียนและนักศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา มีบทบาทภารกิจในการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ พร้อมทั้งยกระดับการจัดการอาชีวศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ซึ่ง สอศ.ดำเนินการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และเทคโนโลยีบัณฑิต แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมถึงสภาวะทางเศรษฐกิจโดยรวมภายในประเทศ สถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดตัวลง เป็นการชั่วคราว และการจ้างงานลดลง ทำให้ประชาชนถูกเลิกจ้างงานหรือพักงาน เป็นเหตุให้ขาดรายได้ และความสามารถในการดำรงชีวิตลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประชาชนกลุ่มที่เป็นผู้ปกครองของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ได้รับผลกระทบในเรื่องของการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่ไม่ได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ

เลขาธิการ กอศ.กล่าวต่อว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีกรอบแนวคิดที่จะปรับและหนุนเสริมกระบวนการผลิตและพัฒนากำลังคนตอบสนองภาคการผลิตและบริการให้เพียงพอ โดยสนับสนุนนักศึกษาที่มีฐานะยากจน ให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น โดยการสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา (ค่าหน่วยกิต) นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน ให้ได้รับการสนับสนุนค่าบำรุงการศึกษา ในปีการศึกษา 2564 จำนวน 362,161 คน อัตราปีการศึกษาละ 5,000 บาท/ต่อคน เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและเป็นการส่งเสริมนโยบายการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการยื่นเสนอขอการสนับสนุนงบประมาณเงินตามโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม เพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไปแล้ว ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอน และกระบวนการลำดับต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s