‘99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย’ ชวนเชิญชาวไทยสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้แก่สังคม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/547888

‘99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย’ ชวนเชิญชาวไทยสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้แก่สังคม

วันอังคาร ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

กิจการยุวกาชาดไทยก่อตั้งขึ้นโดยพระดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2465 ในชื่อ “กองอนุสภากาชาดสยาม” ซึ่งในเวลาต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น “กองอนุกาชาด” “กองยุวกาชาด”และ “สำนักงานยุวกาชาด” ในปี พ.ศ. 2540 มาจนปัจจุบันนี้

นางสุนันทา ศรอนุสินผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด กล่าวว่า สำนักงานยุวกาชาดมีภารกิจในการปลูกฝังอบรมและเผยแพร่ให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและอุดมการณ์ของกาชาด มีศรัทธาต่อกาชาด และเข้าร่วมกิจกรรมกับสภากาชาดไทยอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสำนักงานยุวกาชาดเน้นการอบรมอาสายุวกาชาดให้มีความรู้ ทักษะ สามารถพึ่งพาได้เรื่องปฐมพยาบาลและการดูแลผู้สูงอายุ อาสายุวกาชาดยังเป็นพลังสำคัญในการช่วยเหลือกิจการของสภากาชาดไทย ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นด้านการประชาสัมพันธ์เรื่องของการบริจาคโลหิต การส่งเสริมคุณภาพชีวิตในชุมชน ซึ่งในปีที่เป็นปีที่ 99 เรากำลังจะก้าวสู่ ปีที่ 100 ในปี พ.ศ.2565

ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำนักงานยุวกาชาดยังคงมุ่งมั่นสร้างพลังเยาวชนจิตอาสา โดยการขยายเครือข่ายไปทั่วทุกภูมิภาค เพื่อให้น้องๆ เป็นกำลังสำคัญพร้อมช่วยเหลืองานอาสาสมัครและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสตามนโยบายของสภากาชาดไทย โดยในปีนี้มีโครงการที่น่าสนใจมากมายอาทิ โครงการ“ล้านต้นบนแผ่นดินสืบสาน รักษา ต่อยอด 99สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย” เป็นการปลูกป่าออนไลน์ร่วมกันทั่วประเทศ โครงการ “หนึ่งบาท ร้อยความดีสานสิ่งดีเพื่อสังคม” เป็นการออมเงินเพื่อจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ลงสู่ชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการ” บรรพชาสามเณร อุปสมบทพระ” ซึ่งจะจัดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร่วมกับวัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารในเดือนกรกฎาคม 2564 ตรงกับเดือนแห่งพระราชสมภพของพระองค์ท่าน

นางสุนันทา ศรอนุสิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ทุกโครงการที่ชมรมอาสายุวกาชาด หรือประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมมีความสำคัญในการส่งเสริมงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ช่วยเสริมสร้างพลังการขับเคลื่อนงานด้าน
เยาวชนจิตอาสาและงานอาสายุวกาชาด ในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อประชาชนอย่างยั่งยืน ที่สำคัญHighlight ในปี 2565 เราจะมอบโล่เกียรติยศ ให้แก่ทุกโครงการที่ผ่านเข้าเกณฑ์ เพื่อเป็นการจารึกหน้าประวัติศาสตร์ของกิจการยุวกาชาดไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจที่จะร่วมกิจกรรมกับสำนักงานยุวกาชาด ติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : อาสายุวกาชาด สภากาชาดไทย หรือเว็บไซต์ สำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย มาเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนเพื่อสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งความดีให้แก่สังคมร่วมกัน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s