ยกระดับสร้างฐานข้อมูลป่าชายเลนทั่วปท. ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/548298

ยกระดับสร้างฐานข้อมูลป่าชายเลนทั่วปท. ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง

วันพุธ ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายโสภณ ทองดี อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) จัดงานการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง เพื่อสร้างการรับรู้ถึงที่มาและความสําคัญในการดำเนินงาน อีกทั้งเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างหน่วยงานระดับภูมิภาคและส่วนกลาง เพื่อร่วมกันผลักดันและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่งให้ดีขึ้น รวมถึงจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง ทำให้ทราบว่าพื้นที่ป่าชายเลนของประเทศไทย มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นจากเดิม 1 ล้าน 5 แสนไร่ เพิ่มขึ้น 202,435 ไร่ ป่าชายหาดเพิ่มขึ้น 23,462 ไร่และป่าพรุเพิ่มขึ้น 16,217 ไร่ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านนายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการGISTDA กล่าวว่า ปัจจุบัน GISTDA ได้ทำการตรวจสอบพื้นที่ให้มีความถูกต้อง แม่นยำและเป็นมาตรฐาน เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศ ตลอดจนติดตามความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นพร้อมกันนี้ยังมุ่งหวังให้เกิดการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s