ราชกิจจานุเบกษา ประกาศไฟเขียวคนต่างด้าว “กัมพูชา-ลาว-เมียนมา” ทำงานในไทย เป็นการเฉพาะ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/458543

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศไฟเขียวคนต่างด้าว “กัมพูชา-ลาว-เมียนมา”ทำงานในไทย เป็นการเฉพาะ

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศไฟเขียวคนต่างด้าว "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา"ทำงานในไทย เป็นการเฉพาะ16 กุมภาพันธ์ 2564 – 19:16 น.

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงแรงงาน อนุญาตให้คนต่างด้าว “กัมพูชา-ลาว-เมียนมา” ทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ แต่ต้องมีผลตรวจโควิดภายใน 16 เม.ย. 64

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 จากประกาศของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 เรื่องอนุญาตให้แรงงานต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรได้ แต่ต้องแสดงตน โดยแจ้งความประสงค์ที่จะอยู่ในราชอาณาจักรเพื่อทำงานและได้รับอนุญาตให้อยู่ราชอาณาจักรต่อไป

ล่าสุด ที่เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ กระทรวงแรงงาน เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะ สำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
ราชกิจจานุเบกษา 78 บุคคลสัญชาติไทย แสดงความจํานงขอสละสัญชาติไทย ย่อมสละสัญชาติไทยได้

ประกาศดังกล่าว มีใจความว่า อนุญาตให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถทำงานอยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อนได้ จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 โดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่า นายจ้างจะต้องยื่นบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างแรงงานต่างด้าวต่อกรมการจัดหางาน พร้อมด้วยรูปถ่ายปัจจุบันของคนต่างด้าว ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564
 

นอกจากนี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องตรวจโรคโควิด-19 และโรคต้องห้ามตามกฎกระทรวงก่อนรับอนุญาตทำงาน

ทั้งนี้ การบริการจัดการการทำงานของคนต่างด้าว ให้มีผลบังคับใช้ได้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศดังกล่าว

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศไฟเขียวคนต่างด้าว "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา"ทำงานในไทย เป็นการเฉพาะ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศไฟเขียวคนต่างด้าว "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา"ทำงานในไทย เป็นการเฉพาะ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศไฟเขียวคนต่างด้าว "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา"ทำงานในไทย เป็นการเฉพาะ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศไฟเขียวคนต่างด้าว "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา"ทำงานในไทย เป็นการเฉพาะ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศไฟเขียวคนต่างด้าว "กัมพูชา-ลาว-เมียนมา"ทำงานในไทย เป็นการเฉพาะ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s