สพม.38 ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัตราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 2 องค์ประกอบ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/552890

สพม.38 ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัตราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 2 องค์ประกอบ

สพม.38 ทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัตราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 2 องค์ประกอบ

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38จัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหารสถานศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษาที่บรรจุแต่งตั้งและย้ายมายังสถานศึกษาแห่งใหม่ จำนวน3 ราย คือ 1.นางสาวปิยะมาศ แซ่โค้วผู้อำนวยการโรงเรียนหนองตูมวิทยา,2.นายธีระวัฒน์ คำชุ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์, 3.นายสุทินธ์ คำน่าน  ผู้อำนวยการโรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา 2

สำหรับรายละเอียดในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 1 การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ด้านที่ 1 ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านที่ 2 ด้านการบริหารการจัดการเรียนรู้ด้านที่ 3 ด้านการบริหารจัดการงานทั่วไปของสถานศึกษา ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ ด้านที่ 5 งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย และองค์ประกอบที่ 2 การประเมินการปฏิบัติตนในการรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s