สพฐ.ชี้แจง เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษครู ไม่มีผลต่อเงินเดือน-เลื่อนวิทยฐานะ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/553166

สพฐ.ชี้แจง เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษครู ไม่มีผลต่อเงินเดือน-เลื่อนวิทยฐานะ

สพฐ.ชี้แจง เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษครู ไม่มีผลต่อเงินเดือน-เลื่อนวิทยฐานะ

วันอังคาร ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 17.48 น.

16 ก.พ.2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผย ว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้มีการขับเคลื่อนทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครูในปีการศึกษา 2564 ตามนโยบายของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่ต้องการให้ครูมีสมรรนะเพิ่มเติมใน 3 เรื่อง คือ 1.ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการนำเสนอ  2.ทักษะการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และ 3.ทักษะความเข้าใจการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy ซึ่งเป็นทักษะที่มีความสำคัญและเป็นเครื่องมือสำหรับครูที่จะใช้ในการสื่อสารกับนักเรียน รวมถึงเป็นเครื่องมือในการแสวงหาองค์ความรู้ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะภาษาอังกฤษและทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งจากความจำเป็นดังกล่าว สพฐ.จึงมีนโยบายให้ครูประเมินตนเอง เพื่อนำไปพัฒนาโดยผ่านกลไกของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center : HCEC)ของ สพฐ. ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสพฐ.

“ในการประเมินทักษะภาษาอังกฤษจะมีด้วยกัน 6 ระดับ คือ A1 A2  B1 B2  C1 C2 ซึ่งผลการประเมินจะไม่มีผลต่อเงินเดือน หรือการเลื่อนวิทยฐานะแต่อย่างใด แต่เป็นการประเมินเพื่อให้ครูที่ได้ผลการประเมินระดับต่ำกว่ามาตรฐาน ก็ควรจะไปเข้ารับการพัฒนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะในทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้น  ไม่ได้หมายความว่าจะต้องได้รับโทษแต่อย่างใด และหากใครต้องการขอมี หรือเลื่อนวิทยฐานะ แม้จะประเมินได้ในระดับA1 ก็สามารถยื่นขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้ตามเกณฑ์ที่ก.ค.ศ.กำหนด ทั้งเกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่ เพียงแต่เกณฑ์ทางก.ค.ศ.ได้กำหนดไว้ว่า ครูที่จบวิชาเอกภาษาอังกฤษและสอนภาษาอังกฤษโดยตรง ถ้าประเมินแล้วได้ระดับ B1 สามารถนำผลการประเมินไปขอลดระยะเวลาในการขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะได้  เป็นต้น  เพราะฉะนั้นการมีทักษะภาษาอังกฤษของครูจะเป็นแต้มต่อในการขอมีและเลื่อนวิทยฐานะได้เท่านั้น  ไม่ใช่เป็นเกณฑ์หรือคุณสมบัติอย่างที่เข้าใจ”  เลขาธิการ กพฐ.กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s