เกษตรฯขับเคลื่อน กัญชง-กัญชา จากแปลงวิจัยสู่ครัวเรือน 6 ต้น #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/553212

เกษตรฯขับเคลื่อนกัญชง-กัญชา  จากแปลงวิจัยสู่ครัวเรือน6ต้น

เกษตรฯขับเคลื่อนกัญชง-กัญชา จากแปลงวิจัยสู่ครัวเรือน6ต้น

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าได้ให้นโยบายกับกรมวิชาการเกษตร(กวก.)ไปหารือกับคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) กระทรวงสาธารณสุข เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการส่งเสริมการปลูกพืชกัญชงและกัญชา หลังกฎกระทรวงสาธารณสุขมีผลบังคับใช้ คาดว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์จะได้แนวปฏิบัติออกมาเพื่อให้ประชาชนที่สนใจจะปลูกรับทราบภายใต้การกำกับของ อย.และมีกรมวิชาการเกษตรเป็นพี่เลี้ยงทางด้านวิชาการ

ทั้งนี้ แนวปฏิบัติประกอบด้วย 1.การนำเข้าเมล็ดพันธุ์และจำหน่ายเมล็ดพันธุ์จะเร่งดำเนินการประกาศให้เมล็ดพันธุ์กัญชาและกัญชงเป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุมตามพ.ร.บ.พันธุ์พืช พ.ศ. 2518 โดยระหว่างรอประกาศ จะใช้ระเบียบและกฎเกณฑ์ของอย.ไปพรางก่อน เมื่อมีประกาศแล้ว ให้สองหน่วยงานบูรณาการในการรับรองใบอนุญาต 2.การขออนุญาตปลูกเป็นของอย. ซึ่งจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาและรวบรวมรายชื่อผู้ปลูกและหลักฐานการยื่นให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดและหน่วยงานในกระทรวงเกษตรฯดูแล ตั้งแต่เตรียมแปลง ตามเก็บเกี่ยว และส่งผลตรวจประเมินความสามารถของผู้ปลูกให้อย. และกระทรวงเกษตรฯจะร่วมตรวจสอบการนำเข้าการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจำหน่าย ควบคุมการผลิตต้นกล้าและคุณภาพต้นกล้าเพื่อให้ได้คุณภาพตรงตามสายพันธุ์ 3.ทดสอบคุณภาพของกัญชาและกัญชง ผู้ปลูกและผู้ซื้อสามารถใช้อุปกรณ์ตรวจเบื้องต้นได้เอง และกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้เอกชนตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเคมีของสารสกัดจากกัญชาและกัญชง เพื่อให้การบริการประชาชนทั่วถึง 4.การซื้อ-ขายกัญชาและกัญชง จะเป็นการซื้อ-ขายโดยตรงหรือระบบ contract farming ระหว่างผู้ซื้อและผู้ปลูก รวมถึงตั้งตลาดกลางกัญชา ตลาดกลางกัญชง เป็นศูนย์กลางซื้อ-ขายที่มีกำหนดมาตรฐานสินค้า กำหนดราคากลาง และการซื้อขายเป็นธรรมโดยให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดตั้ง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s