‘มล.ปนัดดา’ ย้ำ นร.หัวหิน ประพฤติดุจสุภาพชน-ไม่ปล่อยข่าวเท็จ ในโซเชียล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/553509

‘มล.ปนัดดา’ย้ำ นร.หัวหิน ประพฤติดุจสุภาพชน-ไม่ปล่อยข่าวเท็จ ในโซเชียล

‘มล.ปนัดดา’ย้ำ นร.หัวหิน ประพฤติดุจสุภาพชน-ไม่ปล่อยข่าวเท็จ ในโซเชียล

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 20.23 น.

‘มล.ปนัดดา’ย้ำ นร.หัวหิน ประพฤติดุจสุภาพชน-ไม่ปล่อยข่าวเท็จ ในโซเชียล

17 กุมภาพันธ์ 2564 ที่โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ หม่อมหลวง (ม.ล.) ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา และรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ความเพียร ซื่อตรง เป็นสุภาพชน คือ นวัตกรรมเพื่อการสืบสาน รักษา และต่อยอด” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 กว่า 500 คน โดยมี นายสุชาติ ปรีด์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน , นายกิตติชัย ศรีทองช่วย ปลัดอำเภอหัวหิน , นายทวีศักดิ์ เดชะปัญญา ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนหัวหิน และคณะครูให้การต้อนรับ

สำหรับการจัดการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจในความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศไทย และนำหลักการ วิธีการทรงงานมาเป็นพื้นฐานในการเรียนและการพัฒนาตนเองให้ประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี โดยยึดถือหลักความมีมานะ วินัยในการดำรงชีวิตและที่สำคัญเยาวชนรุ่นใหม่ต้องมีความเป็นสุภาพชน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน ซื่อสัตย์ รักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นความดีงามของเยาวชนไทย ที่ทุกคนต้องร่วมกันมุ่งมั่นรักษาธำรงไว้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นหลัง

หม่อมหลวงปนัดดา กล่าวตอนหนึ่งในช่วงบรรยาย ว่า “ผมขอเน้นย้ำในเรื่องการสื่อสารว่าควรให้ความสำคัญกับการใช้คำพูด คำศัพท์ ใช้โซเชียลมีเดีย ไม่ใช่ใช้กันด้วยการปล่อยข่าวเท็จ ใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่น ใช้ถ้อยคำอันไม่ใช่เป็นสุภาพชน สังคมมีความร่มเย็นก็ด้วยเราทุกคน ความเป็นคนดีนั้นสำคัญกว่าทุกสิ่ง วันนี้เรามุ่งมั่นเรียนเพียรศึกษา ประพฤติชอบ คิดดี ทำดี มีความซื่อตรง มุ่งเดินหน้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ที่มีความรับผิดชอบ เพื่อเป็นพลเมืองดีของชาติบ้านเมืองต่อไป”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s