สพฐ. จับมือ อาชีวะ สร้าง ‘ห้องเรียนอาชีพ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช.ทุกจังหวัด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/553409

สพฐ. จับมือ อาชีวะ สร้าง ‘ห้องเรียนอาชีพ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช.ทุกจังหวัด

สพฐ. จับมือ อาชีวะ สร้าง ‘ห้องเรียนอาชีพ’ ยกระดับคุณภาพชีวิตปชช.ทุกจังหวัด

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 17.00 น.

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สพฐ. ได้เตรียมการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ตามที่นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มีนโยบายที่จะทำให้การศึกษาเป็นเครื่องมือในการยกระดับคุณภาพชีวิตและให้ประชาชนในทุกจังหวัดมีรายได้ โดยมีการนำนโยบายเรื่องการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมืองมาต่อยอด เพื่อที่จะนำไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อไป

“หากการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง ดำเนินไปอย่างมีคุณภาพแล้ว การต่อยอดให้เด็กมีรายได้และมีงานทำจริงๆจะต้องมีการเชื่อมโยงกับอาชีวศึกษาด้วย ดังนั้น รมว.ศึกษาฯจึงให้ สพฐ. กับ สอศ. หารือร่วมกันเพื่อหาวิธีการจัดการศึกษาให้เชื่อมโยงกับอาชีพพื้นฐาน” นายอัมพร กล่าว

นายอัมพร กล่าวต่อว่า เบื้องต้น สพฐ. กับอาชีวศึกษาหารือกันและตกลงกันว่าจะจัดทำ ห้องเรียนอาชีพร่วมกัน ในชื่อว่า “ห้องเรียนอาชีพ” โดยจะมีการดำเนินการ 2 รูปแบบคือ  รูปแบบที่ 1 การจัดหลักสูตรอาชีพระยะสั้น เพื่อให้เด็กเรียนรู้แล้วสามารถทำได้ หรือเป็นอาชีพได้ เช่น การประกอบอาหาร การทำขนม เป็นต้น  รูปแบบที่ 2 การจัดการเรียนการสอนอาชีพที่จัดเป็นหน่วยการเรียน โดยกำหนดให้เรียนในวิชาพื้นฐาน หรือวิชาเลือก  ซึ่งผู้เรียนสามารถนับและเก็บหน่วยกิตได้ หรือนำผลการเรียนไปเก็บไว้ในธนาคารหน่วยกิตหรือเครดิตแบงค์ได้ โดยผู้เรียนสามารถสะสมหน่วยกิตตั้งแต่ช่วงมัธยม หากต้องการศึกษาต่อสายอาชีพ ก็สามารถนำหน่วยกิตไปนับรวมได้ 

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวอีกว่า การจัดการเรียนสอนดังกล่าว นอกจากทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพได้แล้ว ยังนำหน่วยกิจที่สะสมไว้ไปประกอบการเรียนต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ได้ด้วย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางที่จะส่งเสริมให้นักเรียนมีแรงจูงใจมากขึ้น ทั้งนี้  คาดว่าประมาณสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้ สพฐ.และ สอศ.จะทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกันอย่างเป็นทางการ โดยมี นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ  รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธาน และจะเริ่มดำเนินโครงการในปีการศึกษา 2564 นี้ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในโรงเรียนที่มีความพร้อม

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s