โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน เดินหน้าสู่ปีที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนทุกภาคส่วนหาทางออกสู้วิกฤติโลกร้อน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/553442

โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน เดินหน้าสู่ปีที่ 2  ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนทุกภาคส่วนหาทางออกสู้วิกฤติโลกร้อน

โครงการ Care the Whale ขยะล่องหน เดินหน้าสู่ปีที่ 2 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชวนทุกภาคส่วนหาทางออกสู้วิกฤติโลกร้อน

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

นายภากร ปีตธวัชชัย

โครงการ Care the Whale ถ.รัชดาภิเษก จากพื้นที่ต้นแบบการเรียนรู้งานบริหารจัดการขยะ ขยายสู่ความร่วมมือนอกย่าน หลังตลาดหลักทรัพย์ฯร่วมกับพันธมิตรลดก๊าซเรือนกระจก 4,268,495.04 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (Kg.Co2e)  ในเวลา 1 ปี เตรียมเดินหน้าสู่ปีที่ 2 พัฒนา Climate Care Calculator Digital Platform เครื่องมือบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง ช่วยการวิเคราะห์และประเมินผล พร้อมขยายสู่วงกว้าง สอดรับการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) จัดเสวนาออนไลน์ Climate Care Forum “Survive Climate Tipping Point”

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มีเป้าหมายในการสร้างโอกาสการเติบโตอย่างสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน ตามวิสัยทัศน์ To make the capital market“Work” for everyone จึงได้ร่วมกับพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคสังคมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างสมดุลระบบนิเวศให้คงอยู่ ความร่วมมือโครงการ Care the Whale ขยะล่องหนจึงเกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินงานภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) ในข้อ 13“Climate Action” ข้อ12 “Responsible Consumption and Production” และข้อ 17 “Partnerships for the Goals”

ปี 2564 โครงการ Care the Whale มุ่งขยายความร่วมมือไปยังพื้นที่นอก ถ.รัชดาภิเษก โดยร่วมกับองค์กรภาคธุรกิจ และภาคชุมชน ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด พร้อมพัฒนา ClimateCare Calculator Digital Platform เป็นเครื่องมือบริหารจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง และคำนวณเป็นตัววัดผลค่าการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งจะช่วยในการวิเคราะห์และพัฒนาการบริหารจัดการขยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s