โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมมือกับภาครัฐ มสด. ‘เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน’ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/553382

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมมือกับภาครัฐ  มสด.‘เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน’

โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ร่วมมือกับภาครัฐ มสด.‘เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน’

วันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ คณบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมือง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (มสด.) ในฐานะหัวหน้าคณะทำงานจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เปิดเผยถึงความร่วมมือทางวิชาการกับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพระหว่างมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกับภาครัฐ ว่า โรงเรียนกฎหมายและการเมืองได้ก่อเกิดตามดำริของ รศ.ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดี โดยมีพันธกิจหลัก คือ การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ชุมชน และท้องถิ่น รวมถึงการสร้างสรรค์ความรู้และความร่วมมือกับเครือข่าย และภาคประชาชนในมิติต่างๆ ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะ ด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพภาคประชาชน

รศ.ดร.ธนภัทร กล่าวต่อว่า การจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562ได้ใช้ศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนกฎหมายและการเมือง ประกอบด้วยอาจารย์ทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์ ที่มีองค์ความรู้มีความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีทุนทรัพย์ไม่เกิน 500,000 บาท หรือคดีอาญาที่ยอมความได้ ซึ่งถือเป็นคดีอาญาเล็กน้อย ก่อเกิดประโยชน์แก่เพียงภาคประชาชนอย่างแท้จริงและสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ นักศึกษาของโรงเรียนกฎหมายและการเมืองจะได้รับประโยชน์สูงสุด เพราะได้เรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง ตลอดจนเป็นจุดศูนย์กลางส่งต่อองค์ความรู้ให้พื้นที่อื่นบริเวณใกล้เคียงในอนาคตข้างหน้าสืบไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s