‘ในหลวง-พระราชินี’ โปรดเกล้าฯให้ผู้ว่าฯยะลา เป็นประธานในพิธีมอบ ‘เทริดมโนราห์’ พระราชทาน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/553529

'ในหลวง-พระราชินี'โปรดเกล้าฯให้ผู้ว่าฯยะลา เป็นประธานในพิธีมอบ'เทริดมโนราห์'พระราชทาน

‘ในหลวง-พระราชินี’โปรดเกล้าฯให้ผู้ว่าฯยะลา เป็นประธานในพิธีมอบ’เทริดมโนราห์’พระราชทาน

วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 22.42 น.

“ในหลวง-พระราชินี” โปรดเกล้าฯให้ ผู้ว่าฯยะลา เป็นประธานในพิธีมอบ “เทริดมโนราห์” พระราชทาน แก่เยาวชนกลุ่มเพื่อน ๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงใส่พระราชหฤทัยและทรงให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้วยทรงมีพระราชปณิธานที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอดต่อไป รวมถึงทรงคำนึงถึงทุกข์สุขของราษฎรทุกหมู่เหล่า  ไม่ว่าจะเป็นเด็ก เยาวชน  หากมีความเดือดร้อน  หรือความประสงค์ใดอันจะเป็นการสำคัญยิ่งที่จะให้เยาวชนของชาติเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดี  รักในบ้านเกิด  รักในถิ่นที่อยู่ของตนเอง รวมถึงรักในศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นต่าง ๆ ในประเทศไทย  ให้มีผู้สืบสาน สืบทอดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านประจำท้องถิ่นเหล่านั้นให้คงอยู่สืบไป  และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดมิได้ขาด

17 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.30 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานในพิธีมอบ “เทริดมโนราห์” พระราชทาน  แก่เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์แก้ว  ในนาม ตัวแทนกลุ่มเพื่อน ๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา จำนวน 6 ศีรษะ  สำหรับเชิญไปใช้ เป็นเครื่องประกอบการแต่งกายสำหรับสวมศีรษะในการแสดงมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านประจำถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย ณ ห้องศรียะลา ศาลากลางจังหวัดยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

ทั้งนี้  ด้วยเด็กหญิงกัญญาณัฐ สังข์แก้ว  ปัจจุบันศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ได้ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาในนามกลุ่มตัวแทนเพื่อน ๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา ขอพระราชทาน “เทริด”  สำหรับใช้เป็นเครื่องประกอบการแต่งกายสำหรับสวมศีรษะในการแสดงมโนราห์ ของกลุ่มเพื่อน ๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา  ซึ่งเกิดขึ้น

จากการรวมตัวกันของเด็กและเยาวชนที่ส่วนใหญ่มีฐานะปานกลางถึงยากจน  ที่มีความสนใจและตั้งใจที่จะสืบสานการรำมโนราห์ ซึ่งเป็นศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่นภาคใต้ของประเทศไทย  โดยได้ร่วมเรียนและฝึกซ้อมการรำมโนราห์จากครูโนราห์จิตอาสา เพื่อเรียนรู้ สืบทอดการแสดงเผยแพร่วัฒนธรรมต่าง ๆ  ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์ใช้สถานที่วัดยะลาธรรมาราม  ในการสอนและฝึกซ้อมรำ และได้รับความอนุเคราะห์เครื่องแต่งกายชุดมโนราห์จากเพจร่วมด้วยช่วยกัน 3 จังหวัดชายแดนใต้  ส่วนเทริด  แต่เดิมได้รับความอนุเคราะห์ยืมเทริดจากโรงเรียนเทศบาล 4 (ธนวิถี) จังหวัดยะลา  

เทริด ถือเป็นเครื่องประกอบการแต่งกายสำหรับสวมศีรษะของผู้แสดงมโนราห์  อันเป็นที่เคารพบูชาของชาวใต้ที่มีเชื้อสายการแสดงมโนราห์  ซึ่งเป็นศิลปะประจำภาคใต้ ตามคำบอกเล่าในสมัยโบราณได้กล่าวไว้ว่า ในอดีตมโนราห์ เคยได้รับพระราชทาน “เทริด”  จากพระมหากษัตริย์ ซึ่งนับว่าเป็นของสูงศักดิ์ เป็นเกียรติแก่มโนราห์เป็นอย่างมาก ต่อมา เมื่อมีผู้แสดงมโนราห์มากขึ้น  ครั้นจะให้พระมหากษัตริย์พระราชทานเทริด แก่มโนราห์ทุกคนก็คงเป็นไปไม่ได้ แต่มโนราห์ต้องมีเทริด เป็นเครื่องประกอบการแต่งกายเป็นของตนเอง จึงมีผู้ทำเทริดขึ้นมา คล้ายกับรูปแบบของพระราชทาน ซึ่งในปัจจุบันยังคงรูปแบบเดียวกับสมัยก่อน แต่มีการออกแบบที่หลากหลาย ที่เป็นเอกลักษณ์ของช่างในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละจังหวัด

การได้รับพระราชทานเทริดมโนราห์ในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่เด็กหญิงกัญญาณัฐ ฯ  กลุ่มเพื่อน ๆ หนูน้อยมโนราห์จังหวัดยะลา  ศิลปินพื้นบ้าน  รวมถึงผู้สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของทางภาคใต้ทุกคนอย่างหาที่สุดมิได้
 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s