เปิดตัวสร้างผู้นำ ‘โค้ช’ มืออาชีพ หลักสูตรแรกของประเทศไทย #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/553931

เปิดตัวสร้างผู้นำ ‘โค้ช’ มืออาชีพ  หลักสูตรแรกของประเทศไทย

เปิดตัวสร้างผู้นำ ‘โค้ช’ มืออาชีพ หลักสูตรแรกของประเทศไทย

วันเสาร์ ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ลงนามความร่วมมือในหลักสูตร “MBA –การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” (จากซ้าย) นวพร บุรานนท์ กก.ผจก.สถาบันฝึกทักษะการโค้ช (Thailand Coaching Academy), พจนารถ ซีบังเกิด ประธาน กก. กลุ่ม บ.Jimi The Coach, ดร.พรชัยมงคลวนิช อธิการบดี ม.สยาม, รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิชรองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจม.สยาม

ในยุคสังคมท้าทายกับวิกฤติโควิดเกิดความผันผวนไปทั่วโลก สู่วิถีชีวิตใหม่ อาชีพที่เคยมีถดถอยและหายไปมากมาย แต่อีกหนึ่งอาชีพ “โค้ช (Coach)” ยังคงเป็นเทรนด์ใฝ่ฝันของผู้คนมากมาย ด้วยเหตุนี้ มหาวิทยาลัยสยาม จึงร่วมกับ Thailand Coaching Academy (TCA) เปิดตัวสร้างผู้นำ “โค้ช (Coaching)” มืออาชีพพร้อมดีกรีมหาบัณฑิต ในหลักสูตร “MBA-การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ(MBA – Coaching for Business Development)”นับเป็นหลักสูตรแรกของประเทศ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาวิชาการโค้ชเพื่อการพัฒนาธุรกิจ จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจที่ผสมผสานศาสตร์ Coaching ทักษะสำคัญที่จำเป็นต่อผู้บริหารในยุคปัจจุบัน ซึ่งผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง สร้างความสำเร็จได้ทั้งชีวิตส่วนตัว และการนำพาองค์กรสู่เป้าหมายอย่างมีคุณค่าในทุกมิติ โดยได้รับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรจากกลุ่มบริษัท Jimi The Coach ที่จะมาเสริมสร้างประสบการณ์และนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในการทำงาน สู่การพัฒนาผู้นำในองค์กรธุรกิจ การพัฒนาธุรกิจ และการพัฒนาประเทศต่อไป

รวมพลังเพื่อหลักสูตรแรกของประเทศไทย

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช รองอธิการบดีและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า เป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทย ที่เน้นการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตไปอย่างก้าวกระโดดในยุคที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องปรับตัวให้เท่าทันและรับความท้าทายที่เกิดขึ้น ดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะก้าวสู่อาชีพนี้อย่างมืออาชีพระดับสากล “หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์การและภาครัฐ ทั้งผู้บริหารงานบุคคล ที่ปรึกษาทางธุรกิจ และโค้ชของผู้บริหาร เป็นต้น และด้วยทางด้านธุรกิจในวันนี้เกิดความผันผวนมากมาย จึงจำเป็นที่ผู้บริหารจะต้องมีการปรับต้องมาเรียนรู้ เพราะการมาเรียนรู้ MBA นอกจากจะได้เรียนครอบคลุมด้านธุรกิจทั่วๆ ไปแล้ว ยังได้ศาสตร์ของการโค้ชชิ่ง อีกส่วนหนึ่งก็ได้โค้ชไปในตัวด้วย เพื่อการพัฒนาศักยภาพตนเอง ธุรกิจ องค์กร และทีมงาน ที่พร้อมขับเคลื่อนไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนำไปสู่เป้าหมาย Achieve Goal เพื่อความสำเร็จของธุรกิจนั้นๆ”

ร่วมเติมพลังให้ตนเองในหลักสูตร “MBA-การโค้ชเพื่อพัฒนาธุรกิจ” เพื่อที่จะผ่านกระบวนความรู้ความเข้าใจของศาสตร์ต่างๆ ดึงศักยภาพตัวตนของเราออกมาสู่การคิดวิเคราะห์ความเป็น “โค้ชมืออาชีพ” โดยสามารถที่จะเรียนรู้ได้ภายในระยะเวลา 2 ปี แต่สามารถจบได้ภายใน 1.5 ปี และสำหรับผู้ที่เคยเรียน TCA, ACTP สามารถจบได้ภายใน 1 ปี และเมื่อจบหลักสูตรในโปรแกรมนี้จะได้ทั้งปริญญา บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ) และ certification หรือประกาศนียบัตรรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (International CoachingFederation – ICF) ในระดับ Accredited Coach Training Program (ACTP) ด้วย

รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช

มาพบกับหนึ่งในเทรนด์อาชีพที่ท้าทายสู่วิถีชีวิตใหม่ เป็นผู้บริหารที่พัฒนาธุรกิจและบุคลากรด้วยการโค้ช และ ที่ปรึกษาหรือโค้ชทางการพัฒนาผู้นำและธุรกิจ รุ่นปฐมฤกษ์
(Founder Batch) เปิด พฤษภาคม 2564รับไม่เกิน 50 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.089-3339999, 082-6692953หรือสอบถามที่ LINE @ JIMITCAโค้ชจิมมี่- พจนารถ ซีบังเกิดโค้ชจิมมี่- พจนารถ ซีบังเกิดนวพร บุรานนท์นวพร บุรานนท์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s