ร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทร แบ่งปัน และกตัญญู ‘กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย’ ดูแลผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งพิง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/554138

ร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทร แบ่งปัน และกตัญญู  ‘กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย’ ดูแลผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งพิง

ร่วมสร้างสังคมเอื้ออาทร แบ่งปัน และกตัญญู ‘กองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย’ ดูแลผู้สูงอายุไร้ที่พึ่งพิง

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ปี 2564 เป็นปีที่ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ หรือ Aged Society หมายถึง การมีประชากรที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป สัดส่วน 20% ของประชากรทั้งหมด ผู้สูงอายุเหล่านี้เป็นกลุ่มที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม ในด้านคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่เพื่อดำรงชีพในสังคมอย่างมีความสุขทั้งทางกายและทางใจ ซึ่งนอกจากมาตรการของภาครัฐที่ช่วยเหลือผู้สูงวัยแล้ว ยังมีภาคเอกชนก็มีส่วนร่วมยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้เป้าหมายการดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืน บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟดำเนิน “โครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย”ช่วยเหลือผู้สูงวัยที่ไม่มีลูกหลานดูแล ไม่มีรายได้เลี้ยงตัวเอง เพื่อดูแลความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

ปัจจุบัน ซีพีเอฟสานต่อโครงการดังกล่าวเข้าสู่ปีที่ 10 โดยทุกๆ เดือน จิตอาสาของโรงงานและฟาร์มของซีพีเอฟจะนำเงินไปมอบให้ผู้สูงวัยในโครงการฯเดือนละ 2,000 บาทเพื่อใช้ในการดำรงชีพ รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่ อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.)ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและตรวจสุขภาพในเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุ

ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 จิตอาสาซีพีเอฟไม่ละทิ้งผู้สูงวัย ออกเยี่ยมเยียนเพื่อนำเงินที่ใช้ดำรงชีพไปมอบให้ แต่เพิ่มความเข้มงวดและระมัดระวังมากขึ้น ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เว้นระยะห่างทางสังคม (SocialDistancing) สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย พร้อมทั้งนำหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอล์ไปมอบให้ผู้สูงวัย

วุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย กล่าวว่า จากการที่บริษัทดำเนินโครงการกองทุนซีพีเอฟฯโดยมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมดูแลผู้สูงอายุซึ่งสอดรับกับแนวนโยบายของภาครัฐทางกรมกิจการผู้สูงอายุ ในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ในฐานะหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีหนังสือขอบคุณมายังโครงการฯ และขอบคุณบริษัทที่ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว พร้อมทั้งชื่นชมการดำเนินโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย ของซีพีเอฟ ที่ให้ความสำคัญกับการดูแล แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้สูงอายุ และร่วมสร้างสังคมแห่งการเอื้ออาทร เพื่อให้สังคมไทยเป็นเมืองน่าอยู่ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข

ซีพีเอฟ สานต่อโครงการกองทุนซีพีเอฟ คืนสุข ผู้สูงวัย โดยทุกๆ ปีจะมีการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงวัยรายใหม่เข้าโครงการฯตามเงื่อนไข คือ อายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่มีลูกหลานดูแล ไม่มีรายได้พอเลี้ยงตัวเอง อาศัยอยู่ในรัศมีห่างจากฟาร์มหรือโรงงานของซีพีเอฟไม่เกิน 5 กิโลเมตร และอาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า 1 ปี ไม่ติดสุรา ยาเสพติด และการพนันซึ่งตั้งแต่บริษัทริเริ่มโครงการนี้ เมื่อปี 2554จนถึงปัจจุบันได้ให้ความช่วยเหลือผู้สูงวัยไปแล้วรวม 869 ราย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s