มรภ.สงขลา ประชุมระดับชาติด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย 4 สาขา ผลักดันสู่ความเป็นสากล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/554528

มรภ.สงขลา ประชุมระดับชาติด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น  เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย 4 สาขา ผลักดันสู่ความเป็นสากล

มรภ.สงขลา ประชุมระดับชาติด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น เปิดเวทีนำเสนอผลงานวิจัย 4 สาขา ผลักดันสู่ความเป็นสากล

วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 06.00 น.

ผศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยว่า สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 1  จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา เพื่อ เป็นการร่วมผลักดันงานวิจัยและวิชาการในระดับสากลผ่านระบบการประชุมแบบออนไลน์ (Zoom Application) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน รักษา และเผยแพร่ผลงานด้านวิชาการและผลงานสร้างสรรค์ด้านมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพ ให้เป็นเวทีส่งเสริมอาจารย์ นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ และยังเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดด้านวัฒนธรรมและศิลปะ เป็นสื่อเชื่อมโยงบุคลากรในวิชาชีพศิลปกรรม โดยเปิดรับบทความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จากผลงาน 4 สาขา ประกอบด้วย สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาวัฒนธรรมในลักษณะอื่นๆ สาขาศิลปะ
งานช่าง และการออกแบบ สาขานาฏ-ดุริยศิลป์และงานสร้างสรรค์ รวม 48 บทความจากทั้งในและต่างประเทศ ร่วมนำเสนอผลงานในครั้งนี้อย่างคับคั่ง ทั่งนี้ บทความที่ได้รับประเมินในระดับสูงจากผู้ทรงคุณวุฒิ จะได้รับการตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ในวารสารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s