‘สอศ.’ จับมือ ‘นิปปอนเพนต์’ พัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/554589

'สอศ.' จับมือ 'นิปปอนเพนต์' พัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์

‘สอศ.’ จับมือ ‘นิปปอนเพนต์’ พัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์

วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 18.36 น.

22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ห้องประชุม 1 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)ร่วมกับ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้างช่างสีรถยนต์และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง

ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการ กอศ. เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่ในการจัดอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนในด้านวิชาชีพระดับฝีมือ ระดับเทคนิค และระดับเทคโนโลยี รวมทั้งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษาของประเทศไทย ในการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง โดยประสานความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี การพัฒนาครูในสาขาช่างสีรถยนต์ให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ซึ่งการสนับสนุนการผลิต และพัฒนาบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์ และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง จำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการที่ได้มาตรฐาน ซึ่งจะส่งผลโดยตรงจากการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา เพราะจะได้เรียนรู้จากวัสดุอุปกรณ์จริงๆ เป็นเทคโนโลยีแบบทันสมัย มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาให้ความรู้ ทำให้มีความพร้อมในการออกไปประกอบอาชีพแบบมืออาชีพจริงๆ ทั้งนี้ ความร่วมมือในครั้งนี้ มีระยะเวลา 3 ปี 

ด้านนายนพดล ศรีสินรุ่งเรือง ผู้จัดการทั่วไป หน่วยธุรกิจสีพ่นซ่อมรถยนต์ บริษัท นิปปอนเพนต์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ จะเกิดขึ้นได้จากความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน บริษัท ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีพ่นรถยนต์ มีความพร้อมที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะวิชาชีพ เพื่อสนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านช่างสีรถยนต์และธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ โดยบริษัทจะสนับสนุนการพัฒนาด้านวิชาการ สื่อการสอน และการบริการสังคม การร่วมกันพัฒนาบุคลากร และจัดทำหลักสูตรเพื่อผลิตบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งออกใบรับรองการฝึกอาชีพให้กับนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s