“สามารถ” ตั้งฉายา “ธนาธร” ว่าโย่งหลังไมค์ ให้หัดท่องจำรัฐธรรมนูญมาตรา 50 ให้ขึ้นใจก่อน จะได้ไม่ออกมาปล่อยไก่ด่ารัฐบาล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/459810

“สามารถ” ตั้งฉายา “ธนาธร” ว่าโย่งหลังไมค์ ให้หัดท่องจำรัฐธรรมนูญมาตรา 50 ให้ขึ้นใจก่อน จะได้ไม่ออกมาปล่อยไก่ด่ารัฐบาล

"สามารถ" ตั้งฉายา "ธนาธร" ว่าโย่งหลังไมค์ ให้หัดท่องจำรัฐธรรมนูญมาตรา 50 ให้ขึ้นใจก่อน จะได้ไม่ออกมาปล่อยไก่ด่ารัฐบาล

1 มีนาคม 2564 – 16:48 น.

“สามารถ” ตั้งฉายา “ธนาธร” ว่าโย่งหลังไมค์ ให้หัดท่องจำรัฐธรรมนูญมาตรา 50 ให้ขึ้นใจก่อน จะได้ไม่ออกมาปล่อยไก่ด่ารัฐบาล และจะได้เข้าใจกลไกประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 นายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์พรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ Facebook ส่วนตัวชื่อสามารถ เจนชัยจิตรวนิช ผมได้รับข้อมูลจากพ่แม่พี่น้องประชาชน การที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจได้ออกมา ปลุกระดมมวลชนให้เข้าใจผิดและสร้างความสับสนให้กับประชาชนโดยธนาธรได้มีการโพสต์ทวิสเตอร์ว่า”ผู้มีอำนาจไม่ต้องการให้ประชาชนออกมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพเค้าต้องการกดขี่ประชาชนไว้เพื่อรักษาอำนาจของตนเองต่อไปตรงนี้”ผมคิดว่าเป็นข้อมูลเท็จทั้งหมดผมจึงขอให้ฉายา นายธนาธรว่า โย่งหลังไมค์ เพราะไม่เคยพูดความจริงกับประชาชนเลยมีแต่สร้างข้อมูลเท็จสร้างความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมจริงแล้วรัฐบาลนี้ภายใต้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีได้ให้สิทธิและเสรีภาพประชาชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญอย่างเต็มที่ ประชาชนทุกคนเดินทางไปไหนมาได้อย่างเต็มที่ มีสิทธิทางการแสดงความเห็นเต็มที่ แต่กลับมีคนบางกลุ่มให้ข้อมูลเท็จเพื่อทำให้เกิดการแตกแยกทางความคิด ในทางกลับกันผมอยากให้ นายธนาธร หรือ โย่งหลังไมค์  ได้หัดอ่านและพูดถึงรัฐธรรมนูญมาตรา50 ให้ประชาชนฟังบ้างว่า ในมาตรา50ระบุไว้ว่า มาตรา 50

"สามารถ" ตั้งฉายา "ธนาธร" ว่าโย่งหลังไมค์ ให้หัดท่องจำรัฐธรรมนูญมาตรา 50 ให้ขึ้นใจก่อน จะได้ไม่ออกมาปล่อยไก่ด่ารัฐบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
“สามารถ” แนะ ส.ส.พรรคก้าวไกล 44 คนลาออก หลังหักหลังพี่น้องประชาชนแอบแก้มาตรา112

บุคคลมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้

(1) พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

(2) ป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาเกียรติภูมิผลประโยชน์ของชาติและสาธารณสมบัติของแผ่นดิน รวมทั้งให้ความร่วมมือในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(3) ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

(4) เข้ารับการศึกษาอบรมในการศึกษาภาคบังคับ

(5) รับราชการทหารตามที่กฎหมายบัญญัติ

(6) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น และไม่กระทำการใดที่อาจก่อให้เกิดความแตกแยกหรือเกลียดชังในสังคม

(7) ไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือลงประชามติอย่างอิสระโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศเป็นสำคัญ

(8) ร่วมมือและสนับสนุนการอนุรักษ์และคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งมรดกทางวัฒนธรรม

(9) เสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ

(10) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ

ดังนั้น ผมจึงอยากให้นาย ธนาธร หัดอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา50 ถ้าให้ดีอยากให้ท่องจำให้ขึ้นใจ จะได้ไม่ออกมาปล่อยไก่พูดเท็จอยู่แบบนี้ ที่ออกมาสอนนาย ธนาธร ก็เพื่อดีต่อตัวนายธนาธรเอง

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s