ลุ้นกันจนยกสุดท้าย ‘อาทิตย์ เสมาพิทักษ์’ จับสลากชนะนั่ง “นายกเทศบาลตำบล หมวกเหล็ก” #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์คมชัดลึก

https://www.komchadluek.net/news/politic/462718

ลุ้นกันจนยกสุดท้าย ‘อาทิตย์ เสมาพิทักษ์’จับสลากชนะนั่ง”นายกเทศบาลตำบล หมวกเหล็ก”

ลุ้นกันจนยกสุดท้าย 'อาทิตย์ เสมาพิทักษ์'จับสลากชนะนั่ง"นายกเทศบาลตำบล หมวกเหล็ก"1 เมษายน 2564 – 19:38 น.

“อาทิตย์ เสมาพิทักษ์” จับสลากชนะ  “สิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์”  แชมป์เก่า นั่งนายกเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรณีคู่ชิงนายกเทศบาลตำบลมวกเหล็ก ระหว่าง นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ แชมป์คนเดิม กับผู้ท้าชิงคือ นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ หลังทั้งคู่ ได้คะแนนเท่ากันคือ 1,461 คะแนน

โดยก่อนหน้านี้ ผลการเลือกตั้งปรากฏว่า นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ ผู้สมัครเบอร์ 2 นำมาเป็นอันดับ 1 ได้คะแนน 1,462 คะแนน

ขณะที่ นายสิทธิวัชร์ หวังสวัสดิ์ ผู้สมัครหมายเลข 1 ได้มาเป็นอันดับ 2 ได้ 1,461 คะแนน แต่มีการประท้วงเรื่องบัตรเลือกตั้งใบหนึ่งของฝ่ายที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ 2

กกต.ประจำมวกเหล็ก ได้ตัดสินให้บัตรใบดังกล่าวที่นับคะแนนไปแล้วว่าเป็นบัตรเสีย พลิกกลับมากลายเป็นบัตรดี ทำให้คะแนนทั้ง 2 คนมาเท่ากันที่ 1,462 คะแนน

ทั้งนี้ กกต.มวกเหล็ก ให้ผู้สมัครทั้ง 2 ราย ทำการจับสลากหาผู้ชนะ ปรากฏว่า นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ จับสลากได้คำว่า ได้รับเลือกตั้ง ทำให้ นายอาทิตย์ เสมาพิทักษ์ กลายเป็นนายกเทศบาลตำบลมวกเหล็ก จ.สระบุรี

กรณีได้คะแนนเท่ากัน ต้องจับสลากต่อหน้า ผอ.เลือกตั้งเขตนั้น ตามมาตรา 110 วรรคสอง

ทั้งนี้ พ.ร.บ.เลือกตั้งท้องถิ่น  พ.ศ.2562 

มาตรา 110 ภายใต้บังคับมาตรา 111 การเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้หนึ่งคน ให้ผู้สมัคร 
ซึ่งได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งมากที่สุดและมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใดเป็นผู้ได้รับเลือกตั้ง แต่ในเขตเลือกตั้งที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นได้มากกว่าหนึ่งคน ให้ผู้สมัครซึ่งได้คะแนนเลือกตั้งมากที่สุดเรียงตามล ำดับลงมาในเขตเลือกตั้งนั้นและได้รับคะแนนมากกว่าคะแนนเสียงที่ไม่เลือกผู้ใด เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งตามจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น
 
ในกรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีผู้สมัครได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเรียงลำดับผู้ได้รับเลือกตั้งได้ตามวรรคหนึ่ง ให้ผู้สมัครที่ได้คะแนนเลือกตั้งเท่ากันจับสลากเพื่อให้ได้ผู้ได้รับเลือกตั้ง 
ครบจำนวนที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ซึ่งต้องกระทำต่อหน้าผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ตามวิธีการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนด

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s