เกษตรฯชูผลสำเร็จโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/563387

เกษตรฯชูผลสำเร็จโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

วันศุกร์ ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

กรมส่งเสริมการเกษตร ชูผลสำเร็จการดำเนินงานโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ซึ่งเป็นโครงการในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งเป้าปี 2564 เน้นการพัฒนาและขยายผล พัฒนาครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 2,400 คน ร่วมกับโรงเรียน 783 โรงเรียน วางแผนการผลิตพืชผักและผลไม้ในโรงเรียน ให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ พัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ ขยายผลความรู้จากโรงเรียนสู่ครัวเรือน หมู่บ้าน และชุมชน ส่งเสริมการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช โดยนำร่อง 15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้สนองพระราชดำริและดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงเริ่มงานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่ พ.ศ. 2523 และได้ทรงงานอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลากว่า 40 ปี ซึ่งปัจจุบันผลการดำเนินงานดังกล่าวได้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ โดยมีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมบูรณาการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาที่มีความพร้อม พัฒนาเป็นศูนย์บริการความรู้ พร้อมกับสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่ครัวเรือน เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสาน ส่งเสริมและเพิ่มรายได้จากการขายผลผลิต

โดยในปี 2564 นี้ กรมได้วางแนวทางการขับเคลื่อนโครงการในการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตพืชการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชที่ถูกต้องและปลอดภัยรวมไปถึงการแปรรูปถนอมอาหาร ที่มุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้นักเรียน ครู และผู้ปกครองร่วมกันทำการเกษตรในโรงเรียน เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือนและขยายผลไปสู่ชุมชน ประกอบด้วย 1. พัฒนาครู นักเรียน และผู้ปกครอง จำนวน 2,400 คน ให้มีความรู้ทางด้านการเกษตรและการฝึกปฏิบัติ การผลิตพืชอย่างเหมาะสม โดยยึดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2. ร่วมกับโรงเรียน 783 โรงเรียน วางแผนการผลิตพืชผักและผลไม้ในโรงเรียน ให้เหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้ตรงตามความต้องการของโรงเรียน สามารถนำผลผลิตที่ได้มาประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้เพียงพอตลอดช่วงปีการศึกษา 3. พัฒนาโรงเรียนเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้ ขยายผลความรู้จากโรงเรียนสู่ครัวเรือน หมู่บ้าน และชุมชน โดยส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่50 หมู่บ้าน (1,000 ราย) ที่สามารถพัฒนาเป็นอาชีพด้านการเกษตรได้ และ 4. ส่งเสริมการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช โดยนำร่อง 15 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ขยายผลสู่โรงเรียนอื่นๆ

“อย่างไรก็ตาม กรมหวังว่า การดำเนินงานและพัฒนาขยายผลของโครงการจะทำให้ ครู นักเรียน ผู้ปกครอง มีความรู้ ความเข้าใจด้านการเกษตร สามารถวางแผนการผลิตพืชให้เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ โรงเรียนสามารถผลิตพืชและนำผลผลิตมาประกอบเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนได้อย่างเพียงพอ โรงเรียนเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้และขยายผลองค์ความรู้ไปปรับใช้ในครัวเรือน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน รวมทั้งสามารถพัฒนาเป็นอาชีพทางด้านการเกษตรให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไปได้” อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าว

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s