กำเนิดสภากาชาดไทย จาก ร.ศ.112 สู่ 128 ปี เพื่อมนุษยธรรม #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/563599

กำเนิดสภากาชาดไทย จาก ร.ศ.112 สู่ 128 ปี เพื่อมนุษยธรรม

กำเนิดสภากาชาดไทย จาก ร.ศ.112 สู่ 128 ปี เพื่อมนุษยธรรม

วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

สภากาชาดไทย ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากลและเป็นองค์การสาธารณกุศลระดับชาติคู่สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ถือกำเนิดขึ้นในรัตนโกสินทรศก 112 ขณะนั้นได้เกิดกรณีพิพาทระหว่างสยามกับฝรั่งเศส เรื่องดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขง หรือที่เรียกกันว่า “วิกฤตการณ์ ร.ศ.112” เหตุการณ์ทวีความรุนแรงจนเกิดการสู้รบและส่งผลให้มีทหารบาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก แต่ไม่มีองค์กรการกุศลใดๆ ให้ความช่วยเหลือและให้การรักษาพยาบาลทหารที่บาดเจ็บเหล่านั้น ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ จึงได้ชักชวนและรวบรวมสตรีอาสาสมัคร เรี่ยไรทุนทรัพย์ จัดตั้งสภาอุณาโลมแดง เพื่อจัดซื้อยา สิ่งของที่ควรแก่การพยาบาลทหารและประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บ

ท่านผู้หญิงเปลี่ยน ภาสกรวงศ์ ผู้ริเริ่มก่อตั้ง
“สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม”

ต่อมา เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม”ขึ้น ในวันที่ 26 เมษายน ร.ศ.112 หรือพุทธศักราช 2436 ซึ่งถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย ภายหลังชื่อ “สภาอุณาโลมแดงแห่งชาติสยาม” ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดสยาม” ในปี 2449 และเปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดไทย” ตั้งแต่ปี 2482 จวบจนปัจจุบัน

26 เมษายน 2564 สภากาชาดไทยครบรอบ 128 ปี ยังคงสร้างความเชื่อมั่นและดำเนินการภายใต้พันธกิจหลัก 4 ด้าน ได้แก่การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ตามหลักการกาชาดสากล 7 ประการ ได้แก่ มนุษยธรรม ความไม่ลำเอียง ความเป็นกลาง ความเป็นอิสระ บริการอาสาสมัคร ความเป็นเอกภาพ และความเป็นสากล

ผลการดำเนินงานของสภากาชาดไทยในปีที่ผ่านมา ตามรายงานประเมินผลความสำเร็จในการนำส่งผลผลิตตามยุทธศาสตร์และเป้าหมายการให้บริการของสภากาชาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 อาทิ ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ซึ่งกระจายอยู่ทั่วภูมิภาครวมถึงหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ จำนวน 3,372,911 ราย ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา 834 ดวง ผู้ป่วยได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ จำนวน 679 ราย ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด จำนวน 416 ราย ผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทยจำนวน 413,120 ราย ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสภากาชาดไทย จำนวน 2,808,226 ราย
โลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย จำนวน 1,156,376 ยูนิต เป็นต้น

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภารกิจของสภากาชาดไทยโทรศัพท์ 1664 หรือเฟซบุ๊คเพจ The Thai Red Cross Society

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s