‘โทลล์เวย์’ ส่งต่อความรู้และสนับสนุนทุน ให้นิสิตม.เกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/563598

‘โทลล์เวย์’ ส่งต่อความรู้และสนับสนุนทุน  ให้นิสิตม.เกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์

‘โทลล์เวย์’ ส่งต่อความรู้และสนับสนุนทุน ให้นิสิตม.เกษตรศาสตร์ จัดกิจกรรมซีเอสอาร์

วันเสาร์ ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) หรือ ดอนเมืองโทลล์เวย์ ตระหนักในการให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนไทย ทั้งยังได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการปลูกฝังจิตสำนึกให้เยาวชนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีส่วนร่วมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดระยะเวลาสิบกว่าปีที่ผ่านมา โครงการเพื่อสังคมของดอนเมืองโทลล์เวย์ มีความหลากหลายและครอบคลุม 5 ด้าน คือ ด้านการศึกษา ด้านยาเสพติด ด้านความปลอดภัยบนท้องถนนด้านคุณภาพชีวิตและสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมและเมื่อไม่นานมานี้ ดอนเมืองโทลล์เวย์ได้รับเชิญให้ไปเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร (CSR) ให้แก่นิสิตของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งบริษัทได้รับเกียรติมาให้ความรู้ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี บริษัทได้ส่งผู้เชี่ยวชาญงานด้านซีเอสอาร์ นำทีมโดย ปรางแก้ว ทองดี ผู้จัดการแผนกสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคมเดินทางไปเป็นวิทยากรพิเศษ ถ่ายทอดประสบการณ์การทำกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทในทุกแง่มุม

เมื่อเสร็จสิ้นการให้ข้อมูลกิจกรรมซีเอสอาร์ของบริษัทแล้ว ทีมงานดอนเมืองโทลล์เวย์ได้เปิดโอกาสให้นิสิตแบ่งกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็นและนำเสนอโครงการเพื่อสังคม ทำการคัดเลือกโครงการเพื่อนำมาปฏิบัติจริง โดยบริษัทให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำโครงการทั้งหมด ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้จากการลงมือทำ ได้พบกับประสบการณ์จริงของการทำงาน เรียนรู้กับอุปสรรคและวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า เพื่อจะได้นำสิ่งเหล่านี้มาปรับใช้ในชีวิตการทำงานในอนาคต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็สอดคล้องกับนโยบายซีเอสอาร์ ยกระดับคุณภาพชีวิตสังคม Tollway Better Way เพื่อผลิตนิสิตที่มีคุณภาพออกมาสู่สังคม

นิษฐเนตร์ กองชนะ นิสิตชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้จัดทำโครงการสร้อยแมสปลอดภัยสร้างวินัยให้ตนเอง เล่าว่าแรงจูงใจในการเลือกทำโครงการนี้เกิดจากการติดตามข่าวสาร และสถานการณ์การระบาดของโรค COVID-19 ที่เกิดขึ้น พบว่าผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่แม้จะสวมหน้ากากอนามัย แต่มักนำมาไว้ใต้คาง ทำให้หน้ากากอนามัยได้รับเชื้อโรค และเมื่อนำกลับมาใช้ใหม่ทำให้ร่างกายรับเชื้อได้ง่าย จึงเป็นที่มาที่ไปและจุดเริ่มต้นของโครงการสร้อยแมส เพื่อห้อยหน้ากากอนามัยซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งในการเก็บหน้ากากอนามัยให้ปลอดภัยไม่รับเชื้อโรคเข้ามา

“โครงการในครั้งนี้ ทำให้หนูและเพื่อนร่วมทีมได้มีประสบการณ์การเรียนรู้การทำโครงการเพื่อสังคมอย่างแท้จริง พวกเราได้รู้จักการวางแผนการแก้ไขปัญหา การทำงานร่วมกันกับเพื่อนที่สำคัญคือได้ลงมือปฏิบัติจริง ขอบคุณผู้บริหารบริษัททางยกระดับดอนเมือง จำกัด(มหาชน) ที่มาให้ความรู้พวกเราและยังเปิดโอกาสให้นิสิตอย่างเราได้ลงมือทำกิจกรรมจริงๆ และยังเป็นกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคมอีกด้วย”

พิชามญชุ์ กิมศรี นิสิตชั้นปีที่ 2คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ผู้จัดทำโครงการ พร้อม Play พร้อม Learn เพลิดเพลินกับการเรียนรู้ ด้วยการจัดทำสื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็กอายุระหว่าง 3-5 ปี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาด้านอารมณ์ ความแม่นยำและความสามัคคี ผ่านอุปกรณ์การเล่นและสามารถเรียนรู้ไปได้พร้อมกัน ได้รู้จักการจัดลำดับความสำคัญในการทำงาน การทำงบประมาณ สร้างความรับผิดชอบและการตรงต่อเวลาให้มากขึ้น ต้องขอบคุณ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ที่สนับสนุนกิจกรรมของเด็กๆและให้โอกาสในการลงมือทำกิจกรรมจริง ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงสามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานในอนาคตได้อีกด้วย

ด้าน ผศ.ดร.นิภา นิรุตติกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ม.เกษตรศาสตร์วิทยาเขตศรีราชา เล่าเสริมว่าโครงการกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นหนึ่งในวิชาของหลักสูตรการตลาด คณะวิทยาการจัดการ ที่อยากให้นิสิตได้รู้ว่าการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของแต่ละหน่วยงานแต่ละองค์กรเป็นอย่างไร ในส่วนของ บมจ.ทางยกระดับดอนเมือง ส่งบุคลากรและเงินทุนมาสนับสนุนวิชานี้มา 2-3 ปีแล้ว ให้โอกาสนิสิตได้นำเสนอโครงการ โดยพิจารณาจากประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนั้น และต่อยอดคิดเป็นโครงการเพื่อสังคมขึ้นมา นับว่าให้นิสิตได้ฝึกคิดหาวิธีการ จัดทำงบประมาณและเห็นถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานจริง เป็นการเปิดโอกาสให้เด็กได้ลงสนามจริง

ผศ.ดร.นิภา เล่าต่อว่า นอกจากนี้ยังมีนิสิตที่จบการศึกษาไปแล้ว กลับมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าได้เข้าทำงานและได้รับมอบหมายจากบริษัทให้คิดโครงการ CSR จึงได้นำประสบการณ์ที่วิทยากรจากดอนเมืองโทลล์เวย์ได้ถ่ายทอดและการลงมือปฏิบัติจริงตอนเรียนมาช่วยได้เยอะมาก ฟังแล้วรู้สึกชื่นใจเด็กสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานจริงได้ ต้องขอบคุณบมจ.ทางยกระดับดอนเมืองที่ให้การสนับสนุนมาตลอดหลายปีนี้ และจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ ในรั้วมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติงานจริง ก่อนส่งต่อความห่วงใยไปยังสังคมและชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ด้วยแรงสนับสนุนของดอนเมืองโทลล์เวย์ที่ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจหล่อหลอมให้น้องๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนได้รู้คุณค่าของการเสียสละ เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงาน ก่อนออกไปเผชิญโลกแห่งการทำงานของจริง

ทั้งนี้ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้คือการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีที่สุด เราจึงไม่หยุดเดินหน้าที่จะส่งมอบความรู้และประสบการณ์แก่เยาวชนให้เป็นคนคุณภาพของสังคมต่อไป

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s