ศูนย์ทันตกรรมฯ รพ.เปาโล พหลโยธิน จัดอบรมหลักสูตรทันตกรรมดิจิตอล เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรม มุ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำมาตรฐานสากล #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/563850

ศูนย์ทันตกรรมฯ รพ.เปาโล พหลโยธิน จัดอบรมหลักสูตรทันตกรรมดิจิตอล เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรม มุ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำมาตรฐานสากล

ศูนย์ทันตกรรมฯ รพ.เปาโล พหลโยธิน จัดอบรมหลักสูตรทันตกรรมดิจิตอล เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาทางทันตกรรม มุ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำมาตรฐานสากล

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564, 14.45 น.

4 เมษายน 2564 ศูนย์ทันตกรรมดิจิตอล รพ.เปาโล พหลโยธิน จัดโครงการศึกษาต่อเนื่อง ในหลักสูตรทันตกรรมรากเทียมดิจิตอลและทันตกรรมเพื่อความสวยงาม (Paolo Digital Dentistry Education) รวมทันตแพทย์กว่า 20 ราย มุ่งเพิ่มทักษะความสามารถ เชื่อมโยงเทคนิควิธี และเครื่องมือทางการแพทย์ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย ตอบโจทย์การให้การรักษาแก่ผู้รับบริการทันตกรรม พร้อมเน้นยำ บริการชั้นนำด้วยมาตรฐานระดับสากล

ผศ.นพ.วีรยะ เภาเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เปาโล พหลโยธิน เปิดเผยว่า ปัจจุบันการให้การศึกษาด้านทันตกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและทันตกรรมรากเทียม ได้รับความสนใจอย่างมาก เนื่องจากมีความต้องการในการรักษาของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ดังนั้นการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุจึงนับเป็นภารกิจสำคัญของประเทศ

จากการสำรวจโดยกรมอนามัยในปี 2550 ผู้สูงอายุไทยที่มีฟันใช้งานได้ 20 ซี่ มีเพียงร้อยละ 54.8 ดังนั้น ผู้สูงอายุอีกกว่าครึ่งหนึ่งมีปัญหาสูญเสียฟันบางส่วน หรือทั้งปาก และมีความต้องการรับบริการใส่ฟันเป็นจำนวนมาก

อีกทั้งองค์ความรู้ด้าน วิชาการและเทคโนโลยีด้านทันตกรรมมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ดังนั้นทันตแพทย์ผู้ให้การรักษาจึงควรพัฒนาความรู้ทางวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพการให้รักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคนิคการรักษาทันตกรรมรากเทียมดิจิตอล ซึ่งจะทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ นับว่าเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยรักษาการสูญเสียฟันได้ สามารถทดแทนฟันที่สูญเสียไปให้กลับมาใช้งานได้ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติ ดังนั้น การให้การศึกษารากฟันเทียมดิจิตอล จะชี้ให้เห็นถึงพัฒนาการทางการแพทย์ที่เอื้อต่อการรักษา โดยวางแผนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ก่อนการรักษา และสามารถเห็นผลลัพธ์ได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่รับการปรึกษา ส่งผลให้สามารถเห็นได้ทันทีว่า หากทำการรักษาแล้วจะเป็นอย่างไร และด้วยความละเอียดของระบบดิจิตอล ก็ยิ่งส่งผลให้การใส่รากฟันเทียม มีความแม่นยำและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประกอบกับ ปัจจุบันยังมีจำนวนหลักสูตรทางทันตกรรมที่เป็นบูรณาการความรู้จากศาสตร์การรักษารากฟันเทียมดิจิตอล และทันตกรรมเพื่อความสวยงามไม่มากนัก เพื่อใช้ในการรักษาทางทันตกรรมรากเทียมดิจิตอลอย่างจริงจัง ดังนั้น หลักสูตรของศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน จึงเป็นหลักสูตรแห่งแรกๆที่ดำเนินการโดยโรงพยาบาลเอกชน ที่นำศาสตร์และศิลป์ ความรู้ที่หลากหลายมาใช้รวมกัน เพื่อให้ได้การรักษาที่สมบูรณ์มากที่สุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อคนไข้ อีกทั้ง การจัดการศึกษาในครั้งนี้ ยังเป็นการต่อยอดศักยภาพของทันตแพทย์ที่เข้ารับการอบรม ให้มีความชำนาญการ และรู้เท่าทันเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่พัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งได้อีกทางหนึ่งด้วย

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s